Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun er da enig med 14 av 17 Rogalands-kommuner som sendte svar innen høringsfristen. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

- Landbruksareal er en begrenset ressurs i Norge. Det forutsetter en samfunnsmessig rett forvaltning, og konsesjonsloven sikrer hvordan en gård kan brukes. Boplikten sikrer sterk tilknyting til eieren, med det ansvaret som ligger i det å bo på en gård, sier Meltveit Kleppa til Aftenbladet. 

Fylkesmannen mener framlegget til regjeringen verken vil bidra til økt rekruttering til landbruket eller til øke matproduksjon.

Hun mener også at høringsforslaget ikke i tilstrekkelig grad har utredet og opplyst hvilke konsekvenser forslaget kan få.

- Vi kjenner oss trygge på at konsesjonsloven har medvirket til at det er flere gårdsbruk som er i aktiv drift enn det ville vært uten, sier Meltveit Kleppa til Aftenbladet.

Kommunene for fjerning av loven:                                                                               

Sandnes og Klepp.

Formannskapet i Sola vedtok å støtte fjerning av loven, men det har blitt anket til kommunestyremøte 5. februar. Disse kommunene ligger på Norges top-20 liste for nedbygging av matjord, med Sola på 1. plass, Sandnes på 4. og Klepp på 12.

Kommunene mot fjerning av loven:                                                                                 

Time, Gjesdal, Bjerkreim, Hå, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Sokndal, Forsand, Strand, Suldal, Sauda, Hjelmeland, Vindafjord.

Andre:                                                                                                                                  

Kvitsøy kommune ønsker at loven skal stå som valgfri for enkeltkommunene.

Formannskapet i Sola kommune støttet fjerning av loven, men vedtaket ble anket til kommunestyremøte 5. februar. Tysvær kommune behandler saken i formannskapet den 20. januar og ettersender høringssvaret.

Støtten til konsesjonsloven er ikke uten forbehold. Flere av kommunene uttalte at det mangler gode nok utredninger om konsekvensene av å fjerne loven, og andre kommuner hadde forslag til justeringer i lova.