Fondet på 10 millioner gjer støtte til skadeforebyggande tiltak som bidreg til at me innfrir våre klimaforpliktelser og som samstundes reduserer sannsynlegheita for skader. Dette gjeld skader som brann, flom, styrtregn, tørke og maskinskade og dei kan vere individuelle eller kollektive. Har du nokon gode idear er tida for å søke om støtte no.

Les meir her: https://www.bondelaget.no/barekraftfondet/