Møtet er åpent for alle grunneierer langs jernbanen.

Bakgrunnen for møtet er at Bane NOR, som formell eier av jernbanelinjene, lenge har signalisert at de ikke lenger vil vedlikeholde gjerder som ble satt opp da linjene ble bygget. «Bane NOR mener selskapet ikke har gjerdeplikt langs linja, bare en rett til å sette opp gjerde i den utstrekning Bane NOR selv anser det som tjenlig.»


Når Bane NOR slutter å vedlikeholde gjerdene, eller fjerner dem, vil dette få konsekvenser for alle grunneiere som grenser til jernbanen og som i dag har slikt gjerde mot linja. Utfordringen er særlig knyttet beitende husdyr, der gjerde mot jernbanen hindrer påkjørsel. Grunneier påføres med dette betydelige kostnader til gjerdehold i framtida.


Grunneierlaget i Hå, grunneierlaget for Egersund og Lund og grunneiere i Agder har over lang tid hatt dialog og møter med Bane NOR for å finne løsninger, uten å lykkes.


Dette følger av de alminnelige skjønnsforutsetningene fra da jernbanelinja ble bygget: «Jernbanen gjerder for linjen. Eksisterende gjerdeplikt langs offentlig vei eller andresteder, og ny gjerdeplikt som oppstår, påviler grunneierne. Hertil tas hensyn under taksten»


Advokater, både i Norges Bondelag og blant samarbeidende advokatfirmaer, mener at det foreligger gode holdepunkter for at dette forplikter Bane NOR til å sette opp og vedlikeholde gjerdene langs linja.
På møtet vil det bli orientert nærmere om arbeidet som er gjort hittil, og evt. muligheter for å gå til kollektivt søksmål mot Bane NOR, med mål om å få fastsatt at de har gjerdeplikt.