(Tekst og foto: Rådmann Ståle Kongsvik)

Møtet ble arrangert på Heskestad Samfunnshus. Leder i Lund Bondelag Per Kåre Kjørmo ønsket velkommen og åpnet møtet. Kjell Andres Heskestad var ordstyrer. Ordfører Olav Hafstad orienterte om videre planlagt fremdrift for prosjektet. Ordføreren opplyste at alle, både privatpersoner og organisasjoner, kan komme med innspill til Statens vegevesen om trasevalg. Den nye E 39 gjennomføres etter såkalt statlig plan, det vil si at kommunen ikke er reguleringsmyndighet, men høringsinstans.  Våren 2016 vil vegvesenet presentere mellom 5 og 10 ulike korridorvalg, som viser mulige alterantiver for hvor den nye veien skal gå.

Det var god oppslutning på møtet, med rundt 40 fremmøtte. Det manglet ikke på engasjement blant møtedeltakerne. Industriens behov for nærhet til ny E 39 ble av enklete trukket frem, men langt det fleste deltakerne understreket at vern av dyrket mark og beiteoråder er det viktigste å ta hensyn til ved valg av ny trase.