Vil du finne ut meir om moglegheitene for ved- eller flisfyringsanlegg på garden din? Lokalt trevirke er ein klimavenleg energiberar som er eit reelt alternativ til andre oppvarmingskjelder i landbruket.


Det blir innføring i gardsvarmeanlegg, råstoff, økonomi og støtteordningar for biovarme og bygg i tre. Omvising hjå gardbrukar Jo Pollestad som forteljer om sine erfaringar med flisfyring i kyllingproduksjon.

 

Program
09.45 Drøs og kaffi
10.00 Landbruket – ein del av klimaløysinga v/ Marit Epletveit, Rogaland Bondelag
10.10 Gardsvarmeanlegg: anleggstypar, praktiske løysningar, råstoff, varmenett, investeringar og økonomi v/ Karl Ludvig Ådland, CH4
11.00 Lunsj
11.30 Gardsvarmeanlegg fortsett, inkludert produksjon av biokol på gardsnivå v/ Karl Ludvig Ådland, CH4
12.30 Støtteordningar for investeringar i gardsvarmeanlegg og bygg i tre v/ Aart-Dirk van Zanten Magnussen, Innovasjon Norge Rogaland
12.45 Tre som konstruksjonsmateriale i landbruksbygg v/ Daniel Andreas Breivik, Norsk landbruksrådgiving Rogaland
13.00 Avreise for omvising på flisfyringsanlegget til Jo Pollestad Kyllingprodusent med flisfyringsanlegg for oppvarming i driftsbygg. Solceller og varmepumpe. Naturgass som reserveløysing.
15.00 Avslutning 


Fagdagen vert støtta økonomisk av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Målsettinga er auka bruk av fornybar energi i landbruket gjennom etablering av fleire gardsvarmeanlegg basert på lokalt skogsvirke.

 

Stad: Bryne Kro og Hotell Morenefaret 3, 4340 Bryne

Tid 12. november kl. 09.45 – 15.00

Påmelding www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat

Ved spørsmål ta kontakt på: bisha@fylkesmannen.no tlf. 51 56 88 91