" Når Landbruksdirektoratet er på flyttefot ut fra Oslo, står vi i Rogaland samlet for å ønske direktoratet velkommen til fylket med den tyngste og mest komplette verdikjeden innen landbruksnæringen i landet. Vi vil stå samlet for å sikre oppbygging av et sterkt kompetansemiljø og sørge for at vi ivaretar familiene som flytter med direktoratet.

Som kjent har det vært flere initiativ fra Rogaland i forbindelse med den pågående prosessen med å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo. Vi viser til brev fra Fylkesordfører og Fylkesmann datert 13.03.2017, og til møter med Landbruks- og matministeren den 28.04.2017. Dette brevet fra alle ordførerne i Rogaland er ment som et supplement til tidligere felles initiativ, for å markere at et samlet Rogaland står bak dette.

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Rogaland er klar til å bidra til en vellykket utflytting av direktoratet. I Rogaland vil organisasjonen bli en del av landets ledende matklynge, med over 4000 landbruksbedrifter, rundt 120 produsenter av matspesialiteter, og et stort miljø innen produksjon fra veksthusnæringen og grønnsaker på friland. Ingen steder i landet produseres det mer mat enn her. Vi har et av Norges sterkeste produksjonsmiljø, omfattende foredlingsmiljø på Jæren og Haugalandet og landets største næringsmiddelklynge innenfor matproduksjon i Hå kommune.

Vi løser framtidens utfordringer

Landbrukssektoren vil fremover møte sterkere krav til bærekraftig produksjon som ivaretar klima- og miljøhensyn, dyrevelferd og matsikkerhet. I Rogaland er vi kjent for å ha et tett samarbeid mellom produksjonsmiljøene, industrien og FoU-sektoren, for å løse framtidens utfordringer for landbruket og virkeliggjøre nye løsninger. Direktoratet vil i Rogaland ha nærhet til sterke og relevante FoU- og utdanningsmiljøer jf. tidligere innsendt oversikt over nøkkelaktører.

Sterke kompetansemiljøer

En sentral faktor for å lykkes med utflytting av statlige virksomhet er at virksomheten har tilstrekkelig tilgang til nødvendig kompetanse på det nye lokaliseringsstedet. Rogaland er en av Norges aller mest internasjonale regioner der over 470.000 mennesker bor, arbeider og studerer. Vi har et allsidig arbeidsmarked med høyt utdannet arbeidskraft som sikrer en god rekrutteringsbase for jurister, økonomer, IT-medarbeidere og sivilagronomer som aktuelle kunnskapsarbeidere for direktoratet. Erfaringer fra tidligere lokaliseringer som Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for økonomistyring viser at fylket raskt klarer å bygge opp nye robuste og spesialiserte fagmiljøer.

Vertskapsrollen

Vi er opptatt av å sikre oppbygging av et sterkt kompetansemiljø for direktoratet i Rogaland, samt å skape gode rammer for familiene som måtte flytte med. Næringsforeningen i Stavanger-regionen har lang erfaring med å gjennomføre introduksjonsprogram for innflyttere og vil kunne skreddersy program for ansatte i Landbruksdirektoratet og deres familier for å gjøre relokaliseringen vellykket. Dette vil blant annet innebære introduksjon til mulighetene som Rogaland har å by på av bolig-, natur-, reise- og kulturtilbud, men med spesiell vekt på mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet for den andre i familien som skal ha seg jobb. Vi er opptatt av å sikre at omstillingskostnadene ved flytting blir så lave som mulig, og som sikrer at direktoratet så raskt som mulig er operative. Vi har internasjonale flyplasser som sikrer at de ansatte i direktoratet raskt kan komme seg til møter i Oslo, Brussel og Genève. I 20 km avstand til Stavanger lufthavn, Sola, kan vi tilby en rekke moderne kontorlokaler som kan huse hele Landbruksdirektoratet.

Vi er opptatt av en nasjonal balanse i fordeling av statlige virksomheter. I Rogaland finner du byregioner med lavest andel statlige virksomheter i landet, noe som gjør det naturlig å lokalisere nye statlige kompetansearbeidsplasser til vårt fylke.

Rogaland står samlet for å sikre en vellykket utflytting av Landbruksdirektoratet. Her vil virksomheten få tilgang til et kompetansemiljø som sikrer oppbygging av et robust og spesialisert fagmiljø, som blir en integrert del av landets tyngste og mest komplette verdikjede innen landbruksbruksnæringen.

Med vennlig hilsen

Ordførerne i Rogaland"