”Regjeringa fører en jordbrukspolitikk som vil svekke matproduksjonen i Rogaland,” sier leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal. Store deler av matjorden i Rogaland ligger ikke til rette for industrijordbruk, men mellom fjell og knauser. Mange gårder har spredte jorder. Vi må utnytte gress- og beiteressursene der de er. Vi må tilpasse strukturen i jordbruket etter forholdene i geografien, ikke etter ideologien. Regjeringen legger opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. Deres politikk vil ikke legge til rette for å ta i bruk hele landet, og all den matjorden vi har tilgjengelig.

Matfylket Rogaland har gode forutsetninger for jordbruk, men selv her er de som vil kunne tjene på oppgjøret i mindretall. Flertallet av bruk i Rogaland er for små for landbruksministeren. Kun 12 % av alle melkebruk i Rogaland har mer en 50 kyr. Dermed er 88 % av melkebrukene i Rogaland for små for Regjeringen.  

Jordbruket og næringene tilknyttet jordbruket er Rogalands nest største industri, og Rogaland er landets største jordbruksfylke. Jordbruket gir arbeid til 6500 i primærleddet, som danner grunnlag for totalt 14500 sysselsatte. Dette utgjør 6 % av alle sysselsatte i Rogaland. Når Regjeringens politikk har negative konsekvenser for jordbruket i Rogaland, vil dette ha merkbare konsekvenser utover bøndene.