Jærsmiå består av profilerte representantar for landbruk, bolignæring og anna næringsliv, politikk og forvalting på kommunalt og regionalt plan, samt frilufts- og verneinteresser. Smiå brukar dialog som verktøy for å utvikla felles visjonar og modellar for korleis jærregionen og jærlandskapet skal forvaltast, visjonar som gir vekstrom for alle interesser.

Der «diskusjon» er å vinna over motpart med ord, er dialog å utforska felles verdiar og samskapa nye løysingar.

Program for kvelden:

  • Presentasjon av Jærsmiå, dialogverktøyet og resultat av dialogen så langt (her har me ei overrasking på lur!), v/prosjektleiar for Jærsmiå og rektor ved HLB, professor Dag Jørund Lønning
  • Presentasjon av "jærbloggen" og den nye nettportalen for arealutvikling i jærregionen, v forskar ved HLB, Olav Eggebø
  • Tema: Kor ska me dyrka, og kor ska me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman?

Innspel frå bønder og utbyggarar i Jærsmiå. Innspel også frå fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og ordførar i Klepp, Ane Mari Braut Nese, om korleis det offentlege kan bli enno betre på dialog.

  • Open dialog med alle frammøtte som deltakarar: Korleis kan me samarbeida på tvers av sektorar og interesser for å løysa arealutfordringane våre? Korleis får me gode prosessar der alle kan bidra?

Det er gratis inngang, og me håpar på brei deltaking. Alle! er inviterte; politikarar, byråkratar, planleggarar, forvaltarar, bønder, friluftsinteresserte, bustad- og næringsutviklarar, interesserte enkeltpersonar eller representantar for lag/organisasjonar, gamle og unge, byfolk og bygdefolk, og alle dei me ikkje har nemnt.

Brenn du for regionen og jærlandskapet? Møt opp og bli med i dialogarbeidet for berekraftig arealutvikling.

Teksten er hentet fra HLB sine hjemmesider