Gode årsmøte og ordfører

Nytt gjødselregelverk skaper uro i Rogaland. Her har vi mange gårder med forholdsvis lite jord og intensive produksjoner. Vi har enda et godt miljø for landbruk og det er kamp om jorda som er. Dette sammen med godt klima for gress, gjør at vi får høye avlinger. Dette er viktig å bevare.

Vi har repporter og oppdatert faggrunnlag som viser et høyt avlingsnivå. Å gå fra 3,5 kg fosfor per dekar til 2,7 kg fosfor vil gå ut over avlingsnivå og målet om økt selvforsyning vil bli urealistisk. Faggrunnlaget tilsier at ei grense på 3 kg fosfor per dekar vil være mer agronomisk rett. Da vil også et flertall kunne bruke ordinære grenseverdier.

Det er viktig at regelverket ikke legger en demper på produksjonsviljen. Det vil være ødeleggende for mange gode landbruksmiljø i Norge dersom vi skal undergjødsle og ikke få optimale avlinger. Dette er viktig å ta vare på.

Derfor er det viktig at det blir muligheter for balansegjødsling. Men utforminga av dette må ikke bli for komplisert og for lite forutsigbart. Det må være en viss fleksibilitet i dette. Et for teoretisk og byåkratisk regelverk, som i neste omgang skal tolkes av byåktater hos Statsforvalteren blir neppe et godt regelverk.

Vi mener et hybrid næringsstoffregnskap vil være det beste. Mimiro eller landbrukets dataflyt kan lage et slikt regnskap basert på norfor systemet. Da kan dette ordnes innen systemet vi allerede har. Hybrid regskap kan bygge videre på arbeidet Landbrukets dataflyt har gjort med klimakalkulatoren eller i aena 360. Og det vil føre til ei mer nøyaktig tildeling av fosfor. Det er viktig å bruke de verktøy og registeringer vi allerede gjør for å ikke komplisere dette for mye. Denne løsningen vil også være enklere for forvaltningen å kontrollere. 

 

reinert idsø

Reinert Idsø hadde innlegg om soner

sven martin

Sven Martin Håland hadde innlegg med tema: Evaluering av Bondelagets arbeid