- Alle E39-korridorane bør vurderast med tanke på jordvern

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Bildetekst
Statens vegvesen foreslår å leggja vekk to av korridorforslaga til ny E39-trasè. Rogaland bondelag ved Marit Epletveit, ønskjer at jordvernomsyn skal vega tyngst og ønskjer alle korridorforslaga med vidare i prosessen.

Rogaland bondelag reagerer på at to korridorar til ny E39 er foreslått tatt ut av prosessen.

- Me er opptekne av at alle korridorane blir utreda for å få kartlagt kva for ein korridor som tar minst jord og meiner det er feil å ta ut midtre og ytre korridor nå, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Me vil også minna om at det også må kartleggjast grundig kor mykje jord dei ulike kryssløysingane vil ta, legg Epletveit til.

- Jordvern må vega tyngst

Rogaland bondelag har heile tida meint at jordvern-omsyn må vega tyngst og kan ikkje sjå at jordvern er nemnt i det heile i argumentasjonen til Statens vegvesen for å ta ut to korridorar av prosessen nå.  

15. desember vart det kjent at Statens Vegvesen foreslår å ikkje gå vidare med ytre og midtre korridor for ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal.

I ei pressemelding seier Statens Vegvesen at denne avgjersla kjem etter ei totalvurdering. Denne totalvurderinga er basert på resultata frå utredning av prissette og ikkje-prissette konsekvensar, samt rapport om andre samfunnsmessige verknader.

Målet for prosjektet er å planleggja firefelts motorveg mellom grensa Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland. Vegen skal planleggjast for 110 km/t.

Les heile pressemeldinga frå Statens vegvesen her.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere