Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

  • Tips en venn om denne siden

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Rapporten viser at det er store muligheter og behov for å effektivisere og målrette sentral dataflyt. Kostnads- og nytteanalyser viser at effektivisering og målretting gjennom innføring av en elektronisk bilagsflyt alene kan potensielt gi en netto nåverdi på over 200 mill. kroner.

Beregningene er gjort for en 10-årsperiode for «landbruksfamilien totalt», det vil si bondens viktigste kunder og leverandører samt regnskapsbransjen. I tillegg vil dette gi andre viktige nytteeffekter. Landbruket er i endring og stiller økte krav til kunnskap, informasjon og godt beslutningsgrunnlag i alle ledd, i tillegg er driftsøkonomien under press. Koordinering og målretting av viktig dataflyt vil bidra til et styrket beslutningsgrunnlag for bøndene og deres samarbeidspartnere. Nytteverdien av bedre beslutninger på ulike nivå vil trolig på sikt langt overstige den nevnte effektiviseringsgevinsten. Mer målrettet dataflyt vil også gi grunnlag for økt fokus på driftsøkonomi hos bøndene, innen regnskapsbransjen, rådgivningstjenesten og hos finansieringsinstitusjonene.

For å realisere dokumenterte nytteverdier bør en samlet landbruksnæring utvikle en felles infrastruktur og faglige standarder for effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte. Norsk landbruk har her en mulighet til å øke sin konkurranseevne gjennom faglig utvikling, god organisering og bruk av teknologi. Det foreslås et hovedprosjekt med 3 deler:

  1. faglig utvikling med avklaring av krav til datatilfang og muligheter for styrket beslutningsunderlag for bøndene og deres samarbeidspartnere
  2. organisering av felles infrastrukturløsninger for dataflyt
  3. teknisk testing av standardisert, elektronisk bilagsflyt mellom bondens kunder og leverandører og regnskapskontorene

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Sparebank 1, Økonomiforbundet og NILF har fulgt forprosjektet som en referansegruppe, mens Norges Bondelag, Daldata, Agrodata og NILF har utgjort arbeidsgruppa. NILF har stått for prosjektledelse og ledet referansegruppa. I tillegg til deltagerne i forprosjektets arbeids- og referansegruppe inviteres Gjensidige, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta i hovedprosjektet.

Du kan lese mere om prosjektet på NILF sine hjemmesider ved å klikke her.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere