Posteringsnøkler

  • Tips en venn om denne siden

Ny utgave av Posteringsnøkler for 2016. Dette er en oppslagsbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som arbeider med regnskap innen landbruk og andre næringer.

Boka "Posteringsnøkler for landbruksregnskap med binæringer" er et unikt oppslagsverk, som gir nyttig veiledning i ditt arbeid med regnskapsføring, bl.a. kontobruk. I tillegg til å gi nyttig hjelp ved bokføringen er det også lagt vekt på å gi en innføring i skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til regnskapet, selvangivelsen og avgiftsoppgjøret.

 

Bestilling

Bestill i nettbutikken eller ring 481 06 892 (varenummer 12521).

 

Årets utgave

Årets utgave er ajourført med skatte- og bokføringsreglene for 2015 og 2016. Blant annet omtaler boken:

  • trinnskatt som erstatter toppskatt
  • de nye skattereglene for overdragelse av gardsbruk og skog
  • nye regler for ligning av skog både i selskap og som enkeltpersonforetak
  • bokføringsregler når bønder kjøper inn varer eller driftsmidler felles. 

Boka har hovedvekt på landbruk med binæringer, men det er også tatt med stoff som er relevant for næringsdrivende innen andre bransjer. Den inneholder også stikkord for deltakerlignet selskap, aksjeselskap og samvirkeforetak. Boka er ment å fylle et hull, ettersom det finnes flere oppslagsverk for regnskapsføring, men ingen som spesialiserer seg på landbruksregnskap.

I regnskapsarbeidet vil en stadig stå overfor spørsmål om hvordan en skal føre bestemte poster. Det kreves ofte en rask avgjørelse om regnskapsarbeidet skal gå greit unna. For å lette regnskapsarbeidet har en derfor utarbeidet denne oppslagsboka for posteringer og nødvendige korte forklaringer i alfabetisk rekkefølge.

Boka er tenkt som kortfattet hjelp og støtte for regnskapsførere i praksis og for undervisning i regnskap og på kurser i landbruket. Den er også beregnet som oppslagsbok for den praktiske bonden i hans arbeid med regnskapene eller for at han skal kunne stille de riktige spørsmål til sin regnskapsfører.

Boka er redigert av rådgiver Sigurd Gudmund Løland.

Utgave 24, ajourført til og med april 2016. ISBN 978-82-7712-127-7.

 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Fredag
20
April

Åpen Gård på Facebook

Hele Norge - via Facebook
Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet

Våre samarbeidspartnere