Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

  • Tips en venn om denne siden

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

A-ordningen er innført som en obligatorisk innrapportering av alle ansettelsesforhold som en næringsdrivende har. A-ordningen består av en A-melding som skal sendes inn minst en gang pr. mnd.  A-meldingen erstatter følgende skjema vi kjenner fra tidligere:

  • Melding til Aa-registeret
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Terminoppgave
  • Oppgave til lønnsstatistikk

Hver måned man har en endring av arbeidsforhold, avlønning, utbetaling mm skal det sendes inn en A-melding. Fristen for å sende inn en A-melding er den 5. i påfølgende måned. Så lenge man har ansatte i virksomheten er man pliktig til å sende inn en A-melding. Det medfører store gebyrer om man unnlater å rapportere eller rapporterer for sent ihenhold til fristen.

Kontantprinsippet

En A-melding skal inneholde opplysninger om lønn som er blitt utbetalt i en måned. Er lønn kun opptjent og kanskje beregnet, men ikke utbetalt skal den ikke tas med før i utbetalingsmåneden.

Eksempel: 
Ole jobber i et fjøset i januar. Han har en lønn på kr 5 000,-  og skattetrekk på  kr 1 500.  Nettolønn kr 3 500,- blir utbetalt den 10. februar. Arbeidsgiver skal sende A-melding med opplysningene innen 5. mars siden lønnen er utbetalt i februar.

Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Det skal ikke sendes inn en terminoppgave lenger. Det er viktig å merke seg at fristene for å innbetale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk alikevel ikke er endret. A-meldingene for januar og februar skal summeres sammen og innbetales innen 15. mars. 

Deltidsansatte/sesongarbeidere

Ansatte som er i arbeid kun for en kort periode må registeres inn i systemen via en A-melding. Et nytt arbeidsforhold skal innrapporteres på første mulige A-melding. Når et arbeidsforhold opphører må også dette meldes inn via en A-melding. Har man kun ansatte i noen uker kan alt sendes på en samlet A-melding. Det skal sendes inn A-melding så lenge man har ansatte registrert hos seg. 

Utenlandske ansatte må registreres for D-nummer som tidligere. 

Det er ikke endring i de ulike registreringskravene som vi kjenner fra tidligere. Den eneste endringen fra og med 2015 er at alle opplysninger skal sendes inn på en samlet A-melding. 

Hvordan sende en A-melding?

Man kan rapportere mindre arbeidsforhold via altinn.no. Her finner man et elektronisk skjema (A01 a-melding). Arbeidsgivere som kun har enkle lønnsforhold eller inntil 5 ansatte kan benytte denne løsningen. Har man flere ansatte eller mer omfattende lønnsforhold bør man foreta innrapporteringen via et fagsystem.

Et lønnssystem (fagsystem) vil generere en A-melding automatisk. Man kan enten anskaffe et lønnssystem selv eller ta kontakt med regnskapsfører for å få bistand til avlønning. Et fagsystem vil lage lønnsslipp til de ansatte og avstemmingsgrunnlag for regnskapet.

Finn mer informasjon her: A-ordningen

 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere