Priskontroll

  • Tips en venn om denne siden

Bonde i åker

Priskontrollen skal sikre ei forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.

Priskontrollen, som er lovfestet i konsesjonsloven § 9 første ledd (avsnitt) nr. 1, skal sikre ei forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer. Hensikten er å legge til rette for å nå målene om å sikre rekruttering til landbruket, langsiktig god ressursforvaltning og stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser.

Viktig for rekruttering

Skal de landbrukspolitiske målene nås, er det nødvendig at prisnivået på landbrukseiendommer ikke overstiger arealenes produksjonsverdi, den tekniske verdien av bygningene og den verdien eiendommen har som bosted. Tanken er at eiendommen skal kunne fullfinansieres ved inntjeningen fra landbruket, slik at en kjøper ikke skal være avhengig av å ha urimelig høy egenkapital. Når kommunene mottar en søknad om konsesjon i forbindelse med kjøp/salg av en landbrukseiendom må de derfor vurdere om den avtalte prisen er på et nivå som gjør det mulig for den nye eieren å betjene kjøpesummen med inntektene fra gårdsdrifta.

Ettertraktet salgsobjekt

Dersom priskontrollen ble fjernet ville dette gitt særlig stor effekt i bynære områder av landet. Her ligger den beste matjorda, men det er også her landbrukseiendommer er mest attraktive å benytte til andre formål enn matproduksjon, som bolig eller utbygging. Uten priskontroll er det all grunn til å forvente at prisen på disse eiendommene ville stige kraftig.

Det ville gitt de konsekvensene at prisene stiger til et nivå hvor bonden ikke lenger kan betjene kjøpesummen med inntektene fra gården. De som ønsker å leve av landbruk ville oftere tapt konkurransen om landbrukseiendommene fordi deres betalingsevne normalt sett er vesentlig lavere enn hos aktører som bare ønsker å nytte eiendommen til bosted eller tomteutvikling. En høyere pris på gården ville også gitt bonden lavere marginer og mindre ledige midler til å foreta investeringer i driftsapparatet, som bedre dyrevelferd, matkvalitet og HMS-tiltak.

Norges Bondelag er opptatt av at landbruksressursene over hele landet skal benyttes. Det bør derfor være et overordnet mål ved kjøp/salg av landbrukseiendommer at disse blir brukt til produksjon av mat. Prinsippet om at prisen på eiendommene ikke er høyere enn det bonden kan betjene med inntektene fra gården er viktig, både med hensyn til bruk og rekruttering til næringa.

Norges Bondelag mener:

  • Konsesjonsloven bør videreføres med areal- og prisgrenser som fører til at mest mulig av arealressursene blir drevet videre.
  • Flest mulig eiendommer bør gå til kjøpere som enten ønsker å starte selvstendig landbruksdrift eller som har behov for å styrke ressursgrunnlaget ved erverv av tilleggsjord.
  • Det er et mål å få ungdom inn som aktive næringsutøvere ved kjøp av landbrukseiendom.

Relaterte artikler

Illustrasjonsbilde

Gjør stor skade for framtidig matproduksjon

Publisert 

- De samlede endringene i konsesjonsloven er i realiteten ei uthuling av hele loven. Det er alvorlig for framtidig norsk matproduksjon, mener Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Ideologisk omkamp

Publisert 

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

Levende bygder

Advarer mot uthuling av konsesjonsloven

Publisert 

I dag ba et flertall på Stortinget regjeringen om å foreslå flere endringer i konsesjonsloven. – Endringene representerer dessverre en uthuling av loven som gjør vi at risikerer å miste kontroll over eierskapet til naturressursene våre. Taperne er unge bønder som vil satse på landbruket, mener Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes.

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

Publisert 

- Vi risikerer at fritidsinteresser tar over de fleste brukene i deler av landet, på bekostning av ungdom som vil drive gård, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Leiar i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (SP)

Priskontroll i næringskomiteen

Publisert 

Næringskomiteen tar opp priskontrollen til ny behandling. – Viktig å setje stoppar for uryddig praksis, meiner Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere