Nyvalgt leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, kunne stolt legge fram ny, revidert Verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri på vegne av Østfold Bondelag og bidragsyterne. Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse) presenterte rapporten, mens Andreas Lervik (AP) og Tor Prøitz (Høyre) kommenterte rapporten. I forkant hadde de innbudte fått noen smakebiter av mat laget av gode Østfold-råverer, tilberedt av Brith Bakken (Briths Matgleder). Filmen om Østfoldlandbruket ble også vist samme kveld.

Sammendraget fra rapporten: Jord- og skogbruk og tilhørende foredlingsindustri er viktig for Norge, og Østfold fylke er et av de sterke landbruksfylkene i Norge. Særlig står fylket sterkt i korndyrking og grønnsaksproduksjon på noe av landets beste matjord. Innenfor husdyr er produksjon av fjørfe og gris særlig stor, og med høy økologisk andel for flere produksjoner. Industrien er i nasjonal sammenheng stor innenfor næringsmiddelindustrien, og Østfold er ledende innenfor treforedling. Landbrukets verdikjede er viktig for fylket og utgjør rundt halvparten av produksjonsøkonomien i fylket.

I Norge er ca. 3 prosent av arealet dyrkbart, og kun 1,3 prosent er egnet for matkornproduksjon. Østfold, som er et lite fylke, utgjør bare 1,1 prosent av totalt areal i Norge, men har 7 prosent av landets jordbruksareal i drift og hele 20 prosent av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk jordbruks viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal; bare Vestfold har en høyere andel. Det allsidige jordbruket legger også grunnlaget for at fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri med stor foredling fra alle sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig foredles på Kalbakken-anlegget (Oslo) til Tine. Østfold er også et viktig og produktivt skogfylke, med om lag 45 prosent av landets treforedling. Skogarealet utgjør 65 prosent av fylkets totale arealer, og 90 prosent av skogarealene regnes som produktiv skog. Selv om Østfold bare har 3 prosent av landets skogareal, står fylket for rundt 7 prosent av den totale avvirkningen og 8 prosent av bruttoverdien av skogavvirkningen for salg i landet. Siden 2000 har antall jordbruksforetak i Østfold gått ned med 34 prosent, noe som er litt lavere enn totalt i landet (38 prosent). Arealavgangen i jordbruket har også vært litt lavere enn landet under ett, ca. 4 prosent siden årtusenskiftet mot 5 prosent i landet totalt. Det siste året, fra 2015 til 2016, gikk jordbruksarealet i Østfold svakt opp med 0,5 prosent. Arealene økte noe for korn, potet, grønnsaker og frukt, mens grovfôrarealene gikk tilbake med 5 prosent. I 2016 ble 80 prosent av dyrket jord i Østfold brukt til kornproduksjon, og i 2015 produserte fylket 23 prosent av alt norsk korn. Østfold har, som Norge ellers, hatt økende kornavlinger siden bunnåret 2013. Matkornandelen har derimot gått ned de siste årene. Østfold har 19 prosent av norsk fjørfeproduksjon, ned fra 22 prosent i 2006. Til tross for vekst på 40 prosent i volum, er dette ikke nok til å holde fylkets andel. Situasjonen for gris (7 prosent av norsk produksjon) og egg (11 prosent av norsk produksjon) er mer stabil. Melke- og storfekjøttproduksjonen utgjør 2 prosent av Norges totale produksjon. Økologisk produksjon i fylket utgjør en særlig stor andel av total norsk produksjon, spesielt for egg (43 prosent), grønnsaker (27 prosent), korn (24 prosent) og melk (13 prosent). Ser vi på næringsinntekta til forskjellige produsenter, ser vi at jordbruket i Østfold er i gjennomsnitt mer lønnsomt enn snittet nasjonalt i 2014. Det gjennomsnittlige jordbruksforetaket har høyere gjeld, men har også større produksjon enn landsgjennomsnittet. Østfold-landbruket omfatter totalt over 7100 arbeidsplasser i jordbruk, skogbruk og den tilhørende foredlingsindustrien tilsammen.

Verdiskapingsrapporten: Jord- og skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige verdikjeder som pdf

Sammendrag - kortversjon i nedlastbar brosjyre