Østfold Bondelag støtter Stortingets målsetting for jordbruket, og presiserer at økt matproduksjon må være med grunnlag i norske ressurser, og mener at politikk og virkemidler må støtte opp om målet. Å øke jordbruksproduksjon i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting.

Østfold Bondelag ønsker et levende landbruk over hele landet, og i alle deler av fylket vårt. Det gir best utnyttelse av de knappe nasjonale arealressursene, som er grunnlaget for all produksjon. Videre ønskes en variert bruksstruktur, der strukturen må være tilpasset landskapet og arealene, og ikke motsatt. Helt sentralt står ei inntekt som gir bærekraftige driftsenheter, der fornying, innovasjon og rekruttering faller naturlig.

Vi mener at Norges Bondelag alltid må ha som formål å inkludere og skape samhold, og arbeide for inntektsutvikling for den aktive bonden. Årets jordbruksoppgjør vil vise hvilken kurs som blir valgt.

Østfold Bondelag ønsker å nevne spesielt følgende i årets jordbruksforhandlinger:

  • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd.
  • Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig arealbruk. Typiske gras- og beiteområder må behandles likt i alle distrikt og regioner. Det er derfor viktig at det grasbaserte husdyrholdet på Jæren, Agder/Rogaland og Østlandets flatbygder løftes, etter flere år med negativ inntektsutvikling.
  • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes med 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon, sikre vannkvaliteten og mulighet til å gi tilskudd til klimasmarte tiltak som fangvekster, nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og vedlikehold av hydrotekniske anlegg.
  • Østfold Bondelag kan ikke akseptere å innføre den foreslåtte fordelingsnøkkelen for RMP. Vi mener at nøkkelen forsterker den eksisterende underfinansieringen av tiltak mot avrenning av jord og næringssalter til sårbare vassdrag. Modellen må inneholde sårbarhetskriterier, og utslipp til vassdrag med dårlig økologisk tilstand må prioriteres høyere i fordeling av midler.
  • Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv. og avløsning til ferie og fritid.