Kornøkonomien må styrkes!

  • Tips en venn om denne siden

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Må gjøres med flere ulike tiltak

Å styrke kornøknomien må gjøres på flere måter. Østfold Bondelag foreslår at kornprisen bør økes med 10 øre, og at økningen i målpris må kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstiskudd, da økonomien i husdyrproduksjonene er utfordrende. Østfold Bondelag foreslår videre å øke arealtilskuddet med kr 85 per dekar for de 800 første dekarene i sone 1 og 3. Det er nettopp i disse sonene kornarealet har blitt redusert mest.

Rapport 12/2019 fra AgriAnalyse peker på at det er kornarealer i marginale områder og på små jordlapper som faller ut av produksjon. Østfold Bondelag foreslår derfor å innføre et småskiftetilskudd på kr 400 per skifte under 10 dekar der det dyrkes korn. Dette vil bidra til at kornarealet ikke ytterligere blir redusert, og bidrar til nasjonal selvforsyning og beredskap.

 

Det må lønne seg å være klimasmart og miljøvennlig

De kommunale (SMIL) og regionale miljøtiltakene (RMP) er viktige virkemidler for å premiere miljø- og klimavennlige tiltak. Østfold Bondelag opplever at det i dag er for lite midler til både RMP og SMIL, særlig til tiltak mot avrenning til vann. For å sikre en reell kompensasjon, sikre vannkvaliteten og gi tilskudd til klimasmarte tiltak (for eksempel fangvekster, nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og vedlikehold av hydrotekniske anlegg), ønsker Østfold Bondelag å øke RMP-potten med 50 prosent og SMIL potten vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst.

 

Viktig med god plantehelse

Ei god plantehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk jordbruksproduksjon. Tilgang på plantevernmidler er med på å holde denne kvaliteten, og reduserer risikoen for sjukdomsangrep som i neste omgang reduserer kvalitet og/eller avlinga. Østfold Bondelag anbefaler derfor at de samme vurderingene legges til grunn ved godkjenning av plantevernmidler innenfor landene i Norden. For å hindre uheldig konkurransevridning ber vi om at dette arbeidet prioriteres. Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern trengs det midler til utprøving og testing av nye og alternative bekjempingsmetoder.

 

Dette er bare noe av det Østfold Bondelaget har spilt inn til Norges Bondelag. Hele innspillet finner du i menyen til høyre for denne artikkelen.

 

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla torsdag ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Skuffet over ambisjonene

Staten la i formiddag fram tilbudet i jordbruksoppgjøret 2019. - Vårt krav om en kraftig styrking av kornøkonomien er ikke fulgt opp i tilbudet, sier fylkesleder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag.

Det må lønne seg å være klima- og miljøvennlig bonde

Dette skriver Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, og peker på at regionale miljøvirkemidler (RMP) må økes med 50 prosent i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon for avlingsnedgang, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten.

Forhandler om krisepakke

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, er tilfreds med at jordbruket har startet forhandlinger med staten. "En krisepakke må komme på plass for å sikre økonomien til den kriserammede bonden, og den totale matproduksjon til norske forbrukere."

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere