Baserer seg på mange gode innspill

Østfold Bondelag har mottatt innspill fra felles korn- og miljøutvalg og grøntutvalg med Akershus Bondelag, samt innspill fra 22 lokallag gjennom Quest Back, tre lokallag gjennom egne innspill i tillegg, ett medlem og 13 produsentlag, avlslag og organisasjoner. Østfold Bondelag har gjennomført innspillsmøte med mange av jordbrukets organiasasjoner 14. februar, og har behandlet saken på styremøtene 16. februar og 9. mars.

Fylkesstyret vil takke alle som har gitt sine innspill. Det er både nyttig og avgjørende for fylkesstyrets arbeid. Nedenfor kan du lese sammendraget av fylkeslagets innspill. Dette er ett av mange innspill som ligger til grunn for representanskapets behandling 22.-23. mars, som viser retningen for Norges Bondelags utarbeiding av sitt krav til jordbruksforhandlingene.

 

Sammendrag 

Østfold Bondelag støtter Stortingets målsetting for jordbruket, og presiserer at økt matproduksjon må være med grunnlag i norske ressurser, og mener at politikk og virkemidler må støtte opp om målet. Å øke jordbruksproduksjon er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting. Østfold Bondelag ønsker et levende landbruk over hele landet, og i alle deler av fylket vårt. Det gir best utnyttelse av de knappe nasjonale arealressursene, som er grunnlaget for all produksjon. Videre ønskes en variert bruksstruktur, der strukturen må være tilpasset landskapet og arealene, og ikke motsatt.

Det er fortsatt et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Gode inntektsmuligheter er avgjørende for å nå de ambisiøse målene for norsk landbruk, inkludert høyest mulig grad av sjølforsyning, og for rekruttering inn i næringa. Ei inntekt som gir bærekraftige driftsenheter, der fornying, innovasjon og rekruttering faller naturlig, står helt sentralt.

Østfold Bondelag forventer at staten fortsetter å kompensere kostnadsveksten fullt ut i sitt tilbud, slik de har gjort det i seinere års jordbruksforhandlinger. Videre må prinsippet i fjorårets avtale videreføres, slik at en avtale i år inneholder både kronemessig lik inntektsutvikling, som andre grupper i samfunnet, og som ikke minst bidrar til å tette en betydelig del av gapet. Østfold Bondelag mener at gapet bør tettes med minst kr 100 000 per årsverk i årets jordbruksoppgjør.

Østfold Bondelag mener videre at alle produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi, må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus. Østfold Bondelag vil spesielt løfte de grovfôrbaserte produksjonene (melk, ammeku og sau) og planteproduksjoner med en markedsmessig underdekning på norsk vare, som økologisk korn, hvete til både fôr og mat, samt protein- og oljevekster.

Tollvern og økt tollbeskyttelse er viktig for det meste av norsk landbruks produkter for å opprettholde konkurransekraften. For en økning av produksjonen innen storfekjøtt og grønt, vil det være avgjørende å få på plass bedre tollbeskyttelse.

Østfold Bondelag ønsker å prioritere følgende tiltak i årets jordbruksforhandlinger:

 • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd.
 • Prioritere små og mellomstore produsenter. Det bør innføres trappetrinn og tak på arealtilskudd for korn, der arealtilskuddet må økes vesentlig på første trinn og være lavt på det siste. Trinnene som foreslås er 1-500 dekar og 501-2500 dekar. I tillegg må det innføres trappetrinn og tak på arealtilskudd innen grøntproduksjonene, jf. forslag under kapittel 13.
 • Innføre et småskiftetilskudd på kr 1 000 per skifte for skifter under 10 dekar, der det dyrkes korn.
 • Velferdsordningene må styrkes vesentlig, noe som er viktig for rekruttering til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv. inklusive sjukepengeordninga, avløsning til ferie og fritid og tidligpensjonsordninga (TPO).
 • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten og Oslofjordpakka økes med minst 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og Oslofjorden.
 • Det er stor etterspørsel etter investeringer i fossilfrie anlegg på gårdsnivå. For å imøtekomme denne etterspørselen må ramma til verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling dobles (Bionova).
 • Styrke beitetilskuddene kraftig for å styrke utnytting av beiteressurser og øke dyrevelferden.
 • Husdyrtilskuddet må utmåles gjennom registreringer i husdyrregistret, og ikke med telledatoer.
 • Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder drenering, og Østfold Bondelag mener derfor at det er viktig å øke satsen til kr 3 500 per dekar, og ikke redusere avsetningene til dreneringstilskuddet.
 • Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og plante-produksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes.

 

Målpriser:

 • Østfold Bondelag mener at målprisene på korn må økes slik at de dekker kostnadsveksten og inntektsutvikling som andre grupper. I tillegg må sørlig målprisene til mathvete og proteinvekster heves. Vi ønsker videre at det innføres en målpris for proteinrik fôrhvete, som bør ligge mellom mathvete og bygg.
 • Målprisen på melk økes med 50 øre per liter.
 • Dagens målprissystem er en viktig bærebjelke, og mål for mulig prisuttak i de enkelte kulturer innenfor potet, grønt, bær og frukt. Vi mener at det er rom for å øke målprisen med 10,0 prosent for frukt, bær og grønnsaker og 65 øre for poteter. Videre at øvre prisgrense økes til 20 % på permanent basis.