- Fordelingene er i tråd med føringene Stortinget ga, sa leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes etter at forhandlingene var avslutta. Han har ledet fordelingsforhandlingene fra jordbrukets side.

Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok 16. juni en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner. Samtidig vedtok partiene målprisene som skal gjelde fra 1. juli i år, og de gav partene i jordbruksforhandlingene i oppgave å fordele de resterende midlene.

I fordelingsavtalen med staten har man fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. Kraftfôrprisen økes med 4 øre per kg, mot opprinnelig 12 øre i statens tilbud. Investeringsvirkemidlene er styrka med 60 mill. kroner, og taket hevet til 2 mill. kroner per prosjekt. Dreneringstilskuddet økes til kr 2 000 per dekar fra 1. juli 2017. Arealtilskuddet for grovfôr i sone 1 er fjerna, mens kulturlandskapstilskuddet for alle produksjoner er redusert med 15 kr per dekar.

- Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringa gav oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk. Stortinget har høyna ramma, men den er likevel for lav til at det er rom for nødvendige satsinger, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. Det er gledelig at vi får beholde den verktøykassa målpris på gris er og at kraftfôrprisen ikke blei så høy som staten foreslo. Derimot er jeg svært skuffa på vegne av fylkets bønder som driver med grovfôrkrevende produksjoner. Å fjerne arealtilskuddet på gras rokker ved vår produksjonskultur, og er verken forutsigbart for de som nylig har satsa eller for miljøet i et fylke med viktige og prioriterte vassdrag, avslutter Svend Arild Uvaag.

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 2017

Fordelingsskjema 2017

Arbeidsdokument Jordbrukets forhandlingsutvalg 2017