Å styrke kornøkonomien må gjøres med flere ulike tiltak

Å styrke de regionale miljøtiltakene er bare ett av virkemidlene Østfold Bondelag ønsker å benytte for å løfte kornøkonomien. I høringsinnspillet til Norges Bondelag står det følgende: "Østfold Bondelag prioriterer en solid kornøkonomi, basert på en kombinasjon av økte budsjettmidler og økte målpriser. Økt kornproduksjon fordrer økt kornpris, men en økning her må også veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene." Andre virkemidler fylkeslaget peker på er bruk av prisnedskrivingstilskudd, å øke potten til investeringsvirkemidler og å innføre et såkalt "småskiftetilskudd", for å sikre kornproduksjon på små jordlapper. Dette vil bidra til at kornarealet ikke ytterligere blir redusert, og bidrar til  nasjonal selvforsyning og beredskap.

 

Øk investeringstilskuddene

Det er i dag et stort behov for investeringer, både i husdyr- og planteproduksjoner. Med gode tørker og lager er det mulig å forlenge sesongen for norske lagringsgrønnsaker, mens i kornproduksjonen vil gjøre det enklere å ta vare på korn med høyere kvalitet. Sommeren 2018 viste at vanning vil kunne bidra positiv i tørre perioder, og at det må gis investeringsstøtte til flere vanningsanlegg framover. 

Innen husdyrproduksjon er det flere produksjoner som vil ha behov for investeringsvirkemidler for å møte sine utfordringer. For både melke- og eggproduksjonen vil det bli endringer i hvordan dyra kan holdes, mens det for flere andre produksjoner er behov for å fornye fjøsene sine. Østfold Bondelag skriver at: "Vi mener at investeringsvirkemidler må kunne benyttes til å fornye driftsapparatet uten at produksjonsvolumet øker av betydning på det enkelte bruk, og investeringer må kunne tilpasses arealgrunnlaget for de arealkrevende produksjonene. Dette sikrer en bedre velferd for både dyr og bonde, og sikrer rekruttering til næringa."

 

Store årsvariasjoner gir behov for fond

På grunn av store variasjoner i været fra år til år opplever jordbruket at avlingene også varierer mye. Østfold Bondelag vil derfor innføre et «klima- og miljøfond», der det kan avsettes midler ett år til framtidige miljøvennlige og klimasmarte investeringer. I jordveien kan dette være kalking, drenering, større vedlikehold av hydrotekniske anlegg, anlegge vanningsanlegg eller nydyrking. Andre eksempler kan være å utvidelse av gjødsellager, legge tak på gjødsellager eller å investere for produksjon og bruk av klimavennlig energi.

 

Dette er bare noe av det Østfold Bondelaget har spilt inn til Norges Bondelag. Hele innspillet finner du i menyen til høyre for denne artikkelen.