I innspillet skriver Østfold Bondelag at fylkeslaget «ønsker et levende landbruk over hele landet, og i alle deler av fylket vårt. Det gir best utnyttelse av de knappe nasjonale arealressursene, som er grunnlaget for all produksjon. Videre ønskes en variert bruksstruktur, der strukturen må være tilpasset landskapet og arealene, og ikke motsatt. Helt sentralt står ei inntekt som gir bærekraftige driftsenheter, der fornying, innovasjon og rekruttering faller naturlig.»

Videre er Østfold Bondelag redd for at samholdet i næringa vil forvitre dersom formuleringene i næringspolitisk program som omhandler kanaliseringspolitikk, bruk av arealer, samt inntektsutvikling og forutsigbarhet for melk -og ammekuproduksjonen på flatbygdene gjennomføres. Østfold Bondelag skriver «Vi mener at Norges Bondelag alltid må ha som formål å inkludere og skape samhold, og arbeide for inntektsutvikling for den aktive bonden. Årets jordbruksoppgjør vil vise hvilken kurs som blir valgt.»

 

Østfold Bondelag ønsker blant annet å prioritere følgende tiltak i årets jordbruksforhandlinger:

  • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd.
  • Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig arealbruk. Gras- og beiteområder må ha samme inntektsmulighet, uavhengig hvor de ligger i landet. Det er derfor viktig at det grasbaserte husdyrholdet på Jæren, Agder/Rogaland og Østlandets flatbygder løftes, etter flere år med negativ inntektsutvikling.
  • Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og plante-produksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes.
  • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes med 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon, sikre vannkvaliteten og mulighet til å gi tilskudd til klimasmarte tiltak som fangvekster, nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og vedlikehold av hydrotekniske anlegg.
  • Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv. og avløsning til ferie og fritid.

 

Målpriser

Om målprisene, som fastsettes under jordbruksforhandlingene, foreslår fylkeslaget følgende:

  • Østfold Bondelag mener at målprisene på korn må økes slik at de dekker kostnadsveksten. I tillegg må mathvete og proteinvekster heves med 20 øre per kilo utover kostnadsdekning. Vi ønsker videre at det innføres en målpris for proteinrik fôrhvete, som bør ligge mellom mathvete og bygg i målpris.
  • Målprisen på melk økes med 15 øre per liter.
  • Målprisen på svin økes med kr 2,00 per kg.
  • Dagens målprissystem er en viktig bærebjelke, og mål for mulig prisuttak i de enkelte kulturer innenfor potet, grønt, bær og frukt. Vi mener at det er rom for å øke målprisen med 5,0 prosent for frukt, bær og grønnsaker og 35 øre for poteter.

 

Aksepterer ikke nytt forslag til ny fordelingsnøkkel for regionale miljøtiltak (RMP)

I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020 blei staten og faglagene enige om at Landbruksdirektoratet skulle se på hvordan midlene over RMP hadde blitt fordelt de seinere årene. Direktoratet har levert sin rapport med forslag til ny fordelingsnøkkel for RMP, som vil være ett av temaene for årets jordbruksforhandlinger. Dette reagerer Østfold Bondelag sterkt på, og skriver «Østfold Bondelag kan ikke akseptere å innføre den foreslåtte fordelingsnøkkelen for RMP. Vi mener at nøkkelen forsterker den eksisterende underfinansieringen av tiltak mot avrenning av jord og næringssalter til sårbare vassdrag. Modellen må inneholde sårbarhetskriterier, og utslipp til vassdrag med dårlig økologisk tilstand må prioriteres høyere i fordeling av midler».

 

Vil du lese hele innspillet til årets jordbruksforhandlinger eller til ny fordelingsnøkkel for RMP, finner du begge innspillene på høyre side av denne saken.