Østfold Bondelag er negative til at det innføres et forbud mot nydyrking av myr. Østfold Bondelag krever et strengere juridisk vern for dyrka jord, og at det også innføres et nasjonalt jordvernmål for dyrkbar jord, som blir en enda mer marginal ressurs ved et forbud.

Dersom et forbud likevel vedtas mener Østfold Bondelag at dette kun skal gjelde djup myr (myr med en gjennomsnittsdjupde på mer enn 1 meter), og at det også innføres et absolutt forbud mot å omdisponere myrarealer til andre formål enn matproduksjon, som for eksempel boliger, næring eller samferdsel.

I menyen til høyre kan du lese hele Østfold Bondelags innspill til Norges Bondelag.