Vil fase ut leie av melkekvoter

Hele 16 lokallag og de to produsentlaga som er i Østfold har svart på rapporten Norges Bondelag sendte på høring rett før jul. Deres svar dannet grunnlaget for fylkesstyrets behandling av saken.

Østfold Bondelag har i sitt høringssvar gitt innspill på at ordninga med utleie av melkekvoter bør utfases på sikt, for eksempel innen 2030, men at man i mellomtida skal tillate at ei kvote blir leid ut på inntil 5 år. Etter dette må kvota legges sovende, selges eller eier må gjenoppta produksjonen av den. Videre mener Østfold Bondelag at samdriftene må gis et positivt unntak i regelverket, og at man vurderer faren med passive samdrifter som mindre enn tidligere med færre melkebruk og felles kvotetak for alle typer foretak. Du finner hele høringssvaret i menyen til høyre.

 

Ingen ny ringvei i sikte

Regjeringa har bedt Statens Vegvesen om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for en utbedret veiforbindelse mellom Nedre Glomma og Lillestrøm, øst for Oslo, som en avlastings- og beredskapsvei for E6/E18 mellom Vinterbro og Oslo. Statens Vegvesen anbefaler et minimumskonsept (konsept 5), hvor man kun gjør endringer på eksisterende veier for å håndtere modulvogntog.

I sitt høringssvar sier Østfold Bondelag, sammen med Akershus Bondelag at vi er tilfredse med at de best rangerte konseptene er også de som berører minst dyrket mark. Men, selv om de anbefalte konseptene tar hensyn til dyrket mark, vil alle løsningene ha konsekvenser for landbruket, gjennom arealbeslag, dårligere arrondering, lenger avstand og dårligere tilgang til arealene. Bondelaga i Østfold og Akershus krever derfor at all dyrka mark bli erstatta gjennom jordflytting til impedimenter, at deling av jorder må unngås, og at jordbruker sikres god tilgang til arealer som adskilt fra driftssentret. Du finner hele høringssvaret i menyen til høyre.

 

Nytt næringspolitisk program

I januar sendte Norges Bondelag ut et utkast til nytt næringspolitisk program (NPP) 2020-2024 for organisasjonen. Utkastet tar for seg en rekke aktuelle temaer, som matproduksjon i et klima i endring, marked og verdiskaping, arealbruk og landbrukets samfunnsoppdrag. 15 av lokallaga våre har gitt innspill, og det var med bakgrunn i disse at Østfold Bondelag gjorde sin første gangs behandling av NPP. I dette spiller fylkeslaget blant annet inn forslag om:

 • at karbonbindinga som skjer i jord og skog må anerkjennes i klimaavtalen mellom staten og faglag
 • at dagligvarekjedene må tilby kundene matvarer i ukurante størrelser og fasonger
 • at det skal stilles krav til offentlige kantiner om innkjøp av lokal mat
 • at merkevaren «Nyt Norge må styrkes gjennom synliggjøring på produktene i dagligvarehandelen
 • at arealtilskudd skal utmåles på skiftenivå
 • at det skal fokuseres på jordhelsas betydning for matproduksjonen, og at det skal gjøres tiltak som beskytter den, for eksempel bruk av fangvekster, utsattomlegging av eng og direktesåing
 • at etablering av nytt husdyrhold må betinge nok spredeareal
 • at villsvinbestanden bekjempes for å hindre spredning
 • at det skal gis erstatning for beiteskader påført av ville arter (gås, villsvin, hjortevilt), og at det skal bli enklere å ta ut de individene som gjør skade
 • at Stortingets bestandsmål på ulv fra 2016 må følges opp
 • at det arbeides for at landbruksutdanninga på videregående- og høgskolenivå skal være relevant og oppdatert for å sikre rekruttering og møte en stadig mer mangfoldig hverdag
 • at det innføres kompetansekrav i alle produksjone

Østfold Bondelag vil få næringspolitisk program på en ny høring etter at styret i Norges Bondelag har gjort sin innstilling på møtet i april.