Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon med topografi  som egner seg for kraftproduksjon. Dessuten har vi store arealer med skog og utmark hvor det ikke bor mennesker. Østfold Bondelag er opptatt av at vindparker legges til områder der de kommer i minst mulig konflikt med bosetting.

Utbygging av vindkraft fører til økt næringsgrunnlag, både for grunneier, lokalsamfunnet og kommunen. Anleggsfasen og driftsfasen skaper sysselsetting og verdiskapning, noe som gir betydelige skatteinntekter til kommunen.

Engasjementet til vindkraftmotstanderne i Marker har i stor grad dreid seg om ulemper knyttet til det å få vindturbiner i sitt nærområde. Ifølge konsekvensutredningen vil det i Marker være få personer som blir direkte berørt av ulempene som vindturbinene fører med seg, ved at det er god avstand fra vindparkene til bebyggelse. Støy, skyggekast og refleksblink er sjenerende dersom man bor i nær tilknyting til vindparkene, og vi har forståelse for at dette kan være utfordrende. Vi har tillitt til at konsesjonsbehandling av vindkraftområdene med tilhørende konsekvensutredning vurderer dette nøye.

At vindmøller vil synes i landskapet er et annet argument som er brukt i debatten. Vi kan trekke paralleller til andre store utbygginger av infrastruktur og energiproduksjon. Motorveier og store elvekraftverk, som vi har en del av i Østfold, er eksempler på store naturinngrep som blant annet medfører støy og visuell forandring. Etter at utbyggingene er gjennomført ser vi fordelene, og over tid blir de en del av det landskapsbildet vi er vant til.

Vi har et energibehov i vårt samfunn, samtidig som vi opplever klimaendringer. Forbruk av fossil energi påvirker vårt klima. Dette må vi ta på alvor. Vindkraft er grønn energi, dette trenger vi å utvikle og få mer kunnskap om. Vindkraftparker har negative sider, dette må veies opp mot konsekvensene ved bruk av fossilt brennstoff.

Mennesker har til alle tider tatt naturressurser i bruk. Det er grunn til å minne om at vi ikke kan opprettholde vår høye levestandard om alle disse skal båndlegges eller vernes. En bærekraftig bruk av naturressurser vil være nødvendig for at vi i fremtiden skal nå våre klimamål. Østfold Bondelag mener at vindturbiner er en del av fremtidens energiproduksjon.

Alle vil ha miljøvennlig strøm, men ingen vil ha ulempene ved at den produseres i nærområdet. Vi mennesker er tilpassningsdyktige og ulempen må veies opp mot fordeler. Østfold Bondelag hilser en konstruktiv og faktaorientert debatt velkommen, og ønsker kommunepolitikerne i Marker lykke til i den videre prosessen.

 

Ole Magnus Lillestrand
styremedlem Østfold Bondelag

Martha Irene Mjølnerød
leder Østfold Bondelag