Klima- og miljøminister Elvestuen innledet med at han var glad for å kunne drøfte villsvinsituasjonen i forbindelse med sitt besøk i Østfold. – Dere har satt det på dagsorden gjennom interpellasjon og diskusjon på Stortinget. Og det vi i hvert fall har slått fast, og som det er definert av artsdatabanken så er villsvin en fremmed art som ikke hører hjemme i norsk fauna. Dette forholder oss til og følger opp, uten at det skal gå på akkord med dyreetikk, sa statsråden.

Han kommenterte videre situasjonen og utviklingen i Sverige, og at vi med dagens ca 1000 villsvin i Norge også må forvente en kraftig vekst om det ikke gjøres noe. Statsrådens hovedsvar var at han avventer forslag til handlingsplan slik det ble orientert om i debatten i Stortinget, en handlingsplan som er lovet i løpet av 2019.

Siv Jacobsen fra Østfold Fylkeskommune ga ministeren honnør for at det er igangsatt et arbeid, og at vi får en handlingsplan og ikke en forvaltningsplan. – Men vi kan ikke sitte i ro og vente, sa en engasjert Jacobsen, og orienterte videre om at Fylkeskommunen alt har laget en forvaltningsplan som først og fremst har fokus på å få ned bestanden gjennom effektiv jakt, men også etterlyser tydeligere og ikke minst et mer målrettet regelverk, kompetanse osv.

- Som leder i rovviltnemnda i vår region møtte jeg alt for noen år siden denne problemstillingen, og det var svært liten kompetanse og erfaring i forhold til hvordan vi skulle handtere det enten vi var politikere eller grunneiere.

Hun avrundet med å peke på nødvendigheten av tydeligere regelverk knyttet til dette med fôring og åte, regler for mer effektiv og sikker jakt, krav til grunneierorganisering og ikke minst utfordret hun ministeren på muligheten for at Fylkeskommunen kan lage stedegen forskrift i påvente at ytterligere avklaringer nasjonalt.

Jon Stumberg, fortalte hvordan det oppleves å være bonde og næringsutøver i områder med villsvin. Gjennom bilder og eksempler fikk statsråd Elvestuen dokumentert skadene som kommer til syne etter villsvinenes nattlige aktiviteter. De snur grastorva på store områder i løpet av kort tid, da blir det lite å høste og det som høstes er ødelagt av jord og ekskrementer. De legger seg ned og «ruller ned» åkeren for å komme til maten, med det som resultat at avling og maskiner ødelegges.

Stumberg viste til erfaring fra Sverige hvor de i løpet av få år med eksplosiv vekst nå har årlig avskyting på 100 000 villsvin. Der har nasjonale myndigheter nå dokumentert at de taper kr 5 000 pr/dyr for hvert svin som tas. – Representanter fra landbruket i Sverige spør seg nå om vi ha et reservat for de som jakter eller skal vi ha jordbruksproduksjon, fortalte Stumberg.

Stumberg utfordret ministeren på en tydeliggjøring av hva som er åte og hva er fôring, noe det er viktig å vite forskjellen på. Elvestuen innrømmet at han trodde det var forbud mot fôring, noe som ble tilbakevist av byråkratiet i løpet av møtet. – da er jeg feilinformert, og lover å prioritere arbeidet med en forskrift på dette området, avsluttet statsråden.

Også Stumberg pekte på behovet for endringer i regelverket slik at det kan utøves mer effektiv og sikker jakt, og nevnte bruk av nattoptik, lys og flere typer hund som aktuelle tiltak. Samarbeid er et stikkord, det må også vi som bønder å bli bedre på. Jeger og grunneiersamspill er vesentlig, avsluttet Stumberg.

Nestleder i Østfold Bondelag, Ole Kristian Bergerud slo først fast at Østfold Bondelag vil begrense bestanden og hindre utbredelse.  Han orienterte videre om at bønder og grunneiere sammen har startet et prosjekt «Villsvin på grensen» som nettopp har som mål å koble og organisere grunneiere og jegere. Arbeidet organiseres gjennom vår felles Utmarksavdeling for Østfold og Akershus hvor jord-/skog- og grunneiere er organisert, fortalte Bergerud som orienterte videre om skader, fare for sykdomsoverføring osv

-Basert på erfaring fra Sverige har vi et handlingsrom på 3 – 5 år før bestanden trolig er så stor at vi vanskelig kan lykkes fortalte Bergerud til en lyttende statsråd, og prosjektet vil jobbe intenst med grunneier og jegersamarbeid og alt fra organisering til avtaler osv.