Østfold Bondelags svar til fylkeskommunen baserer seg på seks høringssvar fra lokallaga og to behandlinger i fylkesstyret. I sitt høringssvar uttrykker fylkeslaget at de er glade for at Østfold fylkeskommune har laget en forvaltningsplan for villsvin i Østfold og dermed får fokus på bl.a. de utfordringer denne viltarten bidrar til. Videre sier fylkeslaget at en plan er viktig for å styre denne uønskede arten i den retning vi selv ønsker. Østfold Bondelag mener at mye av kunnskapen som ligger bak forslaget til forvaltningsplan er hentet fra dokumenter om svensk villsvinforvaltning. Dette er problematisk da det for Østfold Bondelag virker som svensk villsvinforvaltning er preget av kaos og ute av kontroll. Østfold Bondelag mener at dette skyldes mangel på store nok forvaltningsområder og en utbredt anarki der alle gjør som man vil.

Kan gjøre stor skade

Villsvin kan forårsake store skader i kulturer med grønnsaker og poteter. I kornproduksjonen er det spesielt i såbed og i melkemoden åker vi får skade. Det er hvete og erter som er mest utsatt. I grasproduksjon forårsaker villsvinet oppriving av grasrøtter i enga med det resultat at avlingen blir mindre. I tillegg vil det komme jord i det høsta graset når det pakkes. Det kan medføre feilgjæring, fare for listeria-bakterier som medfører kasting hos drektige kuer og sauer, altså døde kalver og lam, og bakteriesporer i fôr som kan forårsake redusert melkekvalitet. For husdyrprodusenter med svin er man redd for smitte via villsvin med MRSA og Sør-Afrikansk svinepest. Videre er Østfold Bondelag redde for villsvinets potensial som vert for parasitten Trichinella (trikiner). Villsvin kan altså medføre store kvalitetsmessige og økonomiske utfordringer for mange matproduksjoner, samt at mennesker og dyr kan bli syke.

Østfold Bondelag er redd for konsekvensene av villsvinet for de som driver matproduksjon i fylket.  Østfold Bondelag vil påpeke at villsvin er en uønska og svartelistet art, som ikke må bli en del av Østfolds fauna.

For å hindre etablering av villsvin ønsker Østfold Bondelag en null-toleranse og en handlingsplan der målet er å redusere bestanden av villsvinets utbredelse mest mulig. For å redusere skade på landbruket, der arten allerede finnes mener Østfold Bondelag at man må  holde villsvinbestand på et lavt nivå gjennom å bidra til aktiv jakt, sette inn et ekstra stort jakttrykk i skadeutsatte områder, sette inn et stort jakttrykk på innmark i skadeutsatte perioder, at fôring i skogen må skje lengst unna potensielle skadeområder og at det må skytes rett type dyr.

Hele høringsuttalelsen fra Østfold Bondelag finner du her: