I Østfold har vi mange store og gode kornarealer, men også en del innsjøer og andre vannområder som har en økologisk tilstand som ikke er god nok.

Som næring er vi selvfølgelig med å ta ansvar for å bidra til bedre vannkvalitet, men det må legges bedre til rette og vi må kompenseres for det merarbeidet og de ulempene det gir.

For at vi skal lykkes med å redusere utslipp til vann, er det viktig med:

  • Målbare og synlige resultater
  • Et logisk, forutsigbart, rettferdig og lett forståelig regelverk
  • Økonomiske insentiver som motiverer bøndene til målretta innsats
  • Enda bedre samhandling mellom myndigheter, forvaltning og næringa
  • Tydelig og enkel informasjon om tiltak

Om ikke dette er på plass vil konsekvensen kunne bli redusert matproduksjon, og ikke økt matproduksjon som jo er målet.

For å oppnå målene pekte Bye på:

  • Fortsatt mulighet til lett høstharving før såing av høsthvete, slik at vi kan jordbearbeide mer enn 40% av foretakets areal, dersom formålet er høstsådde vekster.
  • At Oslofjordpakka i RMP, SMIL-potten og dreneringspotten økes betydelig, også framover!

Det må være lønnsomt å være klima- og miljøvennlig bonde for at vi skal oppfylle både målet om rene vassdrag og økt matproduksjon, avslutta Bye.

 

Les hele Theodor Byes innlegg, som ligger på menyen til høyre.