RESOLUSJON

Enstemmig vedtatt av årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag, Onsøy - lørdag 8. mars 2014:

Til landbruksminister Sylvi Listhaug!

VERN DEN GODE MATJORDA I ØSTFOLD!

19 % av Østfolds areal brukes til jordbruk.  Den dyrka jorda i fylket er blant landets beste kornjord.  20 % av kornproduksjonen i Norge foregår her - spesielt mye mathvete.  Et stort mangfold av grønnsaker dyrkes her.  Dessuten er husdyr- og fjørfeproduksjonen betydelig.

Mye av Østfold-jorda er attraktiv til andre formål.  Utbyggere har høy betalingsvilje for jord med god beliggenhet.  Over hele fylket opplever vi stadig at dyrka mark blir tatt til utbyggingsformål.

Dette er et ran mot framtidige generasjoner!  I et land med økende befolkning – og i en verden hvor klimaendringer påfører matproduksjonen store utfordringer – er det å ta vare på framtidige generasjoners livsgrunnlag noe av det viktigste norske politikere kan gjøre.

Østfold Bygdekvinnelag mener at vern av dyrka jord er et nasjonalt ansvar.  Dyrka og dyrkbar mark må få et juridisk vern.  Dette er regjeringens og landbruksministerens ansvar!