Verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri

Av Camilla Grefsli,
  • Tips en venn om denne siden

Svend Arild Lansering av Verdiskapingsrapport
Bildet: Svend Arild Uvaag (leder Østfold Bondelag), Monica Gåsvatn (Høyre), Erik Unaas (Høyre og ordfører i Eidsberg) og Tor Prøitz (Høyre).

Ny, revidert Verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri ble lansert på Fylkeshuset i Sarpsborg, tirsdag 28. mars. Fylkespolitikere, 1. kandidater til Stortinget og bidragsytere til både Verdiskapingsrapporten og filmen om Østfoldlandbruket. Bidragsytere til arbeidet med Verdiskapingsrapporten er: Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, Østfold Landbruksselskap, Viken Skog og Østfold Bondelag. AgriAnalyse (Anne Bunger og Christian Anton Smedshaug) har stått for analyse og rapport.

Nyvalgt leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, kunne stolt legge fram ny, revidert Verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri på vegne av Østfold Bondelag og bidragsyterne. Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse) presenterte rapporten, mens Andreas Lervik (AP) og Tor Prøitz (Høyre) kommenterte rapporten. I forkant hadde de innbudte fått noen smakebiter av mat laget av gode Østfold-råverer, tilberedt av Brith Bakken (Briths Matgleder). Filmen om Østfoldlandbruket ble også vist samme kveld.

Sammendraget fra rapporten: Jord- og skogbruk og tilhørende foredlingsindustri er viktig for Norge, og Østfold fylke er et av de sterke landbruksfylkene i Norge. Særlig står fylket sterkt i korndyrking og grønnsaksproduksjon på noe av landets beste matjord. Innenfor husdyr er produksjon av fjørfe og gris særlig stor, og med høy økologisk andel for flere produksjoner. Industrien er i nasjonal sammenheng stor innenfor næringsmiddelindustrien, og Østfold er ledende innenfor treforedling. Landbrukets verdikjede er viktig for fylket og utgjør rundt halvparten av produksjonsøkonomien i fylket.

I Norge er ca. 3 prosent av arealet dyrkbart, og kun 1,3 prosent er egnet for matkornproduksjon. Østfold, som er et lite fylke, utgjør bare 1,1 prosent av totalt areal i Norge, men har 7 prosent av landets jordbruksareal i drift og hele 20 prosent av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk jordbruks viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal; bare Vestfold har en høyere andel. Det allsidige jordbruket legger også grunnlaget for at fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri med stor foredling fra alle sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig foredles på Kalbakken-anlegget (Oslo) til Tine. Østfold er også et viktig og produktivt skogfylke, med om lag 45 prosent av landets treforedling. Skogarealet utgjør 65 prosent av fylkets totale arealer, og 90 prosent av skogarealene regnes som produktiv skog. Selv om Østfold bare har 3 prosent av landets skogareal, står fylket for rundt 7 prosent av den totale avvirkningen og 8 prosent av bruttoverdien av skogavvirkningen for salg i landet. Siden 2000 har antall jordbruksforetak i Østfold gått ned med 34 prosent, noe som er litt lavere enn totalt i landet (38 prosent). Arealavgangen i jordbruket har også vært litt lavere enn landet under ett, ca. 4 prosent siden årtusenskiftet mot 5 prosent i landet totalt. Det siste året, fra 2015 til 2016, gikk jordbruksarealet i Østfold svakt opp med 0,5 prosent. Arealene økte noe for korn, potet, grønnsaker og frukt, mens grovfôrarealene gikk tilbake med 5 prosent. I 2016 ble 80 prosent av dyrket jord i Østfold brukt til kornproduksjon, og i 2015 produserte fylket 23 prosent av alt norsk korn. Østfold har, som Norge ellers, hatt økende kornavlinger siden bunnåret 2013. Matkornandelen har derimot gått ned de siste årene. Østfold har 19 prosent av norsk fjørfeproduksjon, ned fra 22 prosent i 2006. Til tross for vekst på 40 prosent i volum, er dette ikke nok til å holde fylkets andel. Situasjonen for gris (7 prosent av norsk produksjon) og egg (11 prosent av norsk produksjon) er mer stabil. Melke- og storfekjøttproduksjonen utgjør 2 prosent av Norges totale produksjon. Økologisk produksjon i fylket utgjør en særlig stor andel av total norsk produksjon, spesielt for egg (43 prosent), grønnsaker (27 prosent), korn (24 prosent) og melk (13 prosent). Ser vi på næringsinntekta til forskjellige produsenter, ser vi at jordbruket i Østfold er i gjennomsnitt mer lønnsomt enn snittet nasjonalt i 2014. Det gjennomsnittlige jordbruksforetaket har høyere gjeld, men har også større produksjon enn landsgjennomsnittet. Østfold-landbruket omfatter totalt over 7100 arbeidsplasser i jordbruk, skogbruk og den tilhørende foredlingsindustrien tilsammen.

Verdiskapingsrapporten: Jord- og skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige verdikjeder som pdf

Sammendrag - kortversjon i nedlastbar brosjyre

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere