Alle fylkesbondelagene i Viken deltok da Viken fylkeskommune 10. februar arrangerte samling for kommuner og organisasjoner om friluftslivets ferdselsårer både sommer og vinter, med særlig fokus på etablering av grunneieravtaler.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, bidro med presentasjon med grunneiernes vinkling og synspunkter, mens Stein Are Lie fra Vestby Landbrukslag viste til lokale erfaringer fra sin kommune.

Vårt budskap var femdelt:

- Opprett tidligst mulig og åpen kontakt med grunneiere når det skal planlegges stier og løyper,

- Ingen oppstart før avtaler foreligger

- Avtalene må ta høyde for ansvaret for varig vedlikehold av traséene og eventuelle begrensninger - f.eks. knyttet til parkeringsforhold.

- I mer tettbygde strøk er stort antall tiltak på lite areal en økende utfordring.

- Ikke-avtalt merking og rydding må opphøre.

 

Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtaler av Friluftsrådenes Landsforbund Turstiavtale og Skiløypeavtale, samt laget en Brosjyre-om-nye-bestemmelser-i-friluftsloven-webversjon.pdf (norskfriluftsliv.no) som er fine å ha som grunnlag for etablering av en avtale mellom kommune/organisasjon og grunneiere.