Fylkesleder, Svend Arild Uvaag, holdt følgende innlegg for de endringsforslagene Østfold Bondelag ønsket å opprettholde i næringspolitisk program:

 

"Kjære ordfører og årsmøte.

Næringspolitisk program er en spennende øvelse, og å utforme politikk med så mange forskjellige parametere er krevende. Lojalitet til dokumentet og organisasjonen fordrer at det bygger på forutsigbarhet, og like forutsetninger må også gi like muligheter.

Det er noen formuleringer som etter Østfold Bondelag sin mening er for kraftige, og som vil endre forutsetningene for husdyrproduksjon over hele landet dramatisk, slik de står i dag. De siste åra har Østfold Bondelag vært med på en betydelig styrking av økonomien i distriktsjordbruket og vi har ment at det har vært riktig.

Nå må vi ha en styrking av økonomien for alle produsenter, enten de kommer fra distrikt eller flatlandet. Vi har ingen rett til å svekke økonomien for et veletablert husdyrhold, enten det ligger ved fjord, langt til fjells, langt nord i landet, eller på flatbygdene. Vi har ingen rett til å si at en gård med gras og beiteressurser ikke skal få bruke de arealene.

Jeg vil, på vegne av Østfold Bondelag, derfor presentere fire endringsforslag vi mener vil forene framfor å splitte laget, og jeg håper vil få flertall her i dag;

  • Forslag 2b, linje 60-61 har Østfold Bondelag følgende forslag til endring: Fjerne «i distriktene» slik at setningen blir: «Vi må styrke kornøkonomien, samtidig som vi bedrer lønnsomheten for grasarealene.»
  • Forslag 6, linje 150 har Østfold Bondelag og Hedmark Bondelag følgende opprettholdelsesforslag, , men vi foreslår å flytte setningen, der vi mener at den hører mer naturlig til: «Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig arealbruk.»
  • Forslag 13b, linje 235-236 har Østfold Bondelag og Hedmark Bondelag følgende opprettholdelsesforslag på å endre setningen til: «Videre vekst i ammekuproduksjon må skje på beite- og grasarealer i hele landet.»
  • Forslag 14b, linje 239 har Østfold Bondelag og Hedmark Bondelag forslag til nytt kulepunkt: «Gjennomgå sonesystemet og vurdere andre virkemidler for å oppnå målsettingene ved kanaliseringspolitikken.»

Jeg håper årsmøtet vil stemme fram disse forslagene, som vil imøtegå den ekstremkanaliseringa som Jon Georg Dale startet i 2016, og som jeg mener vil forene våre krefter."