Gustav Thorsø Mohr fremmet resolusjonen om grågås. Han har selv 300 - 500 gjess daglig på sine jorder nå om våren.

Store bestander av grågås gjør skader på åkrene i Østfold. I generaldebatten kom det forslag om e resolusjon vedrørende grågås, og denne resolusjonen ble vedtatt av årsmøtet i Østfold Bondelag:

Grågås er en fugl som har hekket i Norge i all tid.  Den hadde sin naturlige utbredelse i Norge fra Rogaland til Porsanger, med de fleste hekkende fuglene fra Trøndelag og nordover. Den var i tilbakegang i Norge i årene etter krigen. (Kilde: Svein Haftorn, Norges Fugler 1971). Etter årtusenskiftet har bestanden av grågås eksplodert langs hele norskekysten helt til Finnmark.

Grågåsa er en planteeter. Den spiser ca 1 kg gress per døgn, og legger igjen 400 gram med avføring per døgn.

I og med at antallet har økt så mye, er det ikke lenger nok mat i skjærgården.  Den beiter nå på åker og eng i store flokker. Grågåsa er i ferd med å bli et meget stort problem for bøndene i kystnære strøk.

Årsmøtet i Østfold Bondelag ønsker:

  1. At det gis fellingstillatelse på flere skadedyr uten om jakttiden, og at dette blir samordnet over større områder, som for eksempel på fylkesplan
  2. At det åpnes for ordinær jakt på ung gås på innmark fra 1. juni
  3. At det innføres en ordning med erstatning av de største beiteskadene. (jf. ordningen for kortnebbgås i Trøndelag og Nordland) forutsatt at grunneier har gjennomført tiltak for å redusere gåsebestanden
  4. At det lages lokale / fylkesvise forvaltningsplaner for gås
  5. At det vedtas internasjonale bestandsmål for grågås
  6. Problemer knytta til gås tas opp på et høyt internasjonalt nivå for løsning av problemet
  7. Stimulere til kurs for organisering og gjennomføring av gåsejakt