Baserer seg på mange gode innspill

Østfold Bondelag har mottatt innspill fra felles korn- og miljøutvalg og grøntutvalg med Akershus Bondelag, samt innspill fra 22 lokallag gjennom Quest Back, ett medlem og 13 produsentlag, avlslag og organisasjoner. Østfold Bondelag har gjennomført innspillsmøte med mange av jordbrukets organiasasjoner 17. februar, og har brukt to styremøter på selve behandlinga.

Fylkesstyret vil takke alle som har gitt sine innspill. Det er både nyttig og avgjørende for fylkesstyrets arbeid. Nedenfor kan du lese sammendraget av fylkeslagets innspill. Dette er ett av mange innspill som ligger til grunn for representanskapets behandling 30.-31. mars, som viser retningen for Norges Bondelags utarbeiding av sitt krav til jordbruksforhandlingene.

 

Sammendrag 

Østfold Bondelag støtter Stortingets målsetting for jordbruket, og presiserer at økt matproduksjon må være med grunnlag i norske ressurser, og mener at politikk og virkemidler må støtte opp om målet. Å øke jordbruksproduksjon er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting. Østfold Bondelag ønsker et levende landbruk over hele landet, og i alle deler av fylket vårt. Det gir best utnyttelse av de knappe nasjonale arealressursene, som er grunnlaget for all produksjon. Videre ønskes en variert bruksstruktur, der strukturen må være tilpasset landskapet og arealene, og ikke motsatt.

Det er i dag et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Gode inntektsmuligheter er avgjørende for å nå de ambisiøse målene for norsk landbruk, inkludert høyest mulig grad av sjølforsyning, og for rekruttering inn i næringa. Ei inntekt som gir bærekraftige driftsenheter, der fornying, innovasjon og rekruttering faller naturlig, står helt sentralt. Østfold Bondelag forventer at staten, som tidligere, kompenserer kostnadsveksten fullt ut i sitt tilbud. Videre må de politiske signalene fra et Stortingsflertall følges opp med et krav som både inneholder kronemessig lik inntektsutvikling, som andre grupper i samfunnet, og som ikke minst bidrar til å tette en minst en fjerdedel av gapet. Østfold Bondelag mener videre at alle typer produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus.

Tollvern og økt tollbeskyttelse er viktig for det meste av norsk landbruks produkter for å opprettholde konkurransekraften. For en økning av produksjonen innen storfekjøtt og grønt, vil det være avgjørende å få på plass bedre tollbeskyttelse.

Østfold Bondelag ønsker å prioritere følgende tiltak i årets jordbruksforhandlinger:

 • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd.
 • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes med minst 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og Oslofjorden. Østfold Bondelag kan ikke akseptere å innføre fjorårets foreslåtte fordelingsnøkkel for RMP.
 • Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsning til ferie og fritid.
 • Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og plante-produksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes.
 • Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder drenering, og Østfold Bondelag mener derfor at det er viktig å øke satsen til kr 3 000 per dekar, og ikke redusere avsetningene til dreneringstilskuddet.
 • Det er stor etterspørsel etter investeringer i fossilfrie anlegg på gårdsnivå. For å imøtekomme denne etterspørselen må ramma til verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling dobles.
 • Det bør innføres trappetrinn på arealtilskudd for korn, der arealtilskuddet må økes vesentlig på første trinn og være lavt på det siste. Trinnene som foreslås er 1-800 dekar, 801-1600 dekar og 1601 + dekar. I tillegg må det innføres trappetrinn og tak på arealtilskudd innen grøntproduksjonene, jf. forslag under kapittel 10. 
 • Satsen for distriktstilskudd for bær i sone 1-3 må økes med 50 øre per kilo, jamfør kapittel 10.
 • Sikre tilgang på nødvendige og effektive bekjempelsesmetoder/plantevernmidler for å sikre vår plantehelse og konkurransekraft.
 • Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig arealbruk. Gras- og beiteområder må ha samme inntektsmulighet, uavhengig hvor de ligger i landet. Østfold Bondelag mener at arealtilskudd for grovfôr må gjeninnføres i sone 1 og at satsen heves i sone 3. I tillegg må grensekommunene Marker og Aremark legges til sone 3, i påvente av kartbasert tilskuddsutmåling, basert på NIBIOs jordsmonnkartlegging.
 • Innføre et småskiftetilskudd på kr 1 000 per skifte for skifter under 10 dekar, der det dyrkes korn.
 • Innføre et nytt og soneuavhengig tilskudd for ku og kalv på beite på kr. 3 000 per ku
 • Endre driftstilskuddet for ammeku, med et tak på 50 kuer, og med satser på kr 6 000 per ku i sone 1-4 og kr 7 500 per ku i sone 5-7.
 • Innføres et dyrevelferdstilskudd på kr 10 000 til alle dyrehold som deltar i, og tilfredsstiller kravene i et dyrevelferdsprogram godkjent av Mattilsynet.

 

Målpriser:

 • Østfold Bondelag mener at målprisene på korn må økes slik at de dekker kostnadsveksten og inntektsutvikling som andre grupper. I tillegg må sørlig målprisene til mathvete og proteinvekster heves. Vi ønsker videre at det innføres en målpris for proteinrik fôrhvete, som bør ligge mellom mathvete og bygg.
 • Målprisen på melk økes med 80 øre per liter.
 • Dagens målprissystem er en viktig bærebjelke, og mål for mulig prisuttak i de enkelte kulturer innenfor potet, grønt, bær og frukt. Vi mener at det er rom for å øke målprisen med 10,0 prosent for frukt, bær og grønnsaker og 65 øre for poteter.