Østfold Bondelag i samarbeid med HAVASS og Viken Skog la ned mye arbeid i forhold til å komme med innspill til utredningsprogrammet. Lokallag i fylket engasjerte seg også, og sendte innspill. Bondelaget har særlig vært opptatt av at sjøalternativet skal utredes på en slik måte, at det enkelt kan sammenlignes opp mot en mulig kraftlinje på land. Østfold Bondelag merker seg at sjøalternativet skal utredes, men kun med en generell beskrivelse.

Videre ser vi at det er lagt inn flere utredningspunkter under landbruk, blant annet i forhold til grøftesystemer og bruk av GPS og elektronikk i landbruksmaskiner.

NVE har nå lagt utredningsprogrammet på sine hjemmesider.

Felles opprop fra blant andre HAVASS, Østfold Naturvernforbund og Østfold Bondelag