Klimasmarte grep på Skårer gård

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud startet besøket i Østfold med å møte finalistene i Årets unge bonde på en samling i Spydeberg før han tok turen gjennom landskapet i Indre Østfold til kubonde og lokallagsleder Erlend Skårer i Eidsberg.

Her fikk statsråden testet sine traktorferdigheter. Både traktoren og redskapen kan styres etter GPS, som sørger for god presisisjon på både arbeidet som skal utføres. For eksempel reduserer man overlapp med bruk av plantevern eller gjødsel. - Dette er et godt eksempel på hvordan presisjonsteknologien gjør matproduksjonen både mer klimasmart og miljøvennlig, sa fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Ministeren fikk også se hvordan østfoldbøndene tilnærmer seg den fossilfri framtida. Skårer har nemlig eget flisfyringsanlegg og har montert solceller på taket, som gjør gården selvforsynt med varme, og at den produserer en del av strømmen som trengs til drifta.

 

Østfoldjordbruket bidrar med 7 500 arbeidsplasser - ta vare på ressursgrunnlaget!

Videre gikk ferden til Bamsrud gård, som ligger i kort avstand fra Skårer. Den drives av familien Klufterud. De driver selskapslokale i gårdens bygninger og produserer sin egen iskrem med egg fra gårdens høner og melk fra nabogårdene. Gården har vunnet to BU-priser i Østfold, seinest i 2017. I sin presentasjon viste Uvaag til at Østfoldjordbruket med tilhørende næringer, samt ringvirkninger bidrar til 7 500 arbeidsplasser. Spesielt er fylket store på korn, fjørfekjøtt og egg. Han kom også innom at Indre Østfold vil bli landets største jordbrukskommune, målt i areal, og at det plikter politikerne å ta vare på matjorda, som er grunnlaget for matproduksjonen og den verdiskapinga den fører med seg. Leder av Askim Bondelag, Thomas Riiser, presenterte et praktisk eksempel, der Askimpolitikerne ønsker å bygge ned 150 dekar prima matjord til næringsformål på Sekkelsten, til tross for at rapporter viser at det ikke vil være behov for flere slike arealer i uoverskuelig framtid i den nye kommunen.

 

La ikke Østfold bli et ulvereservat

Fylkeslederen fortsatte med å oppfordre ministeren og regjeringa  til å følge opp Stortingets vedtak om et bestandsmål på 4 - 6 ynglende flokker i Norge. Etter vinterens lisensjakt var det 8,5 slike flokker, og den regionale rovviltnemnda vedtok derfor å ta ut tre av disse innenfor ulvesona. Dette vedtaket er anket til klima- og miljødepartementet.  - Hvis ikke regjeringa støtter viltnemndas vedtak og følger opp Stortingets bestandsmå vil det si at Østfold har blitt et ulvereservat, og at ulven alltid vil ha forrang framfor beitedyr, sa Uvaag.

Svend Arild Uvaag avsluttet med å henlede Hoksruds oppmerksomhet mot villsvinet. Det er et stadig økende antall villsvin i Østfold og Norge. Disse gjør stor skade på dyrka mark ved å rote og ete opp avlingene. Villsvinets roting gjør også at jord kommer inn i graset som blir høstet inn til dyra, og at dyr blir sjuke, kaster avkommet og at melk kan få vesentlig kvalitetstrekk.I tillegg til fysiske skader kan villsvin være bærere av husdyrsjukdommer som også går på tamsvin, for eksempel afrikansk svinepest, som har potensiale til å være virkelig ødeleggende for norsk svineproduksjon og ødelegge den gode helsestatusen vi har i Norge. - Østfold Bondelag har tatt initiativ til et eget prosjekt som heter "Villsvin på grensen". Målet er å hindre spredning og begrense dagens bestand av villsvin ved å samle grunneiere og jegere. Men, lokal innsats vil ikke monne aleine - vi trenger også en nasjonal handlingsplan mot villsvin, og den ber jeg deg som landbruks- og matminister å ta tak i, avsluttet Uvaag.