Østfold Bondelag har i dag sendt søknad om skadefelling av èn ulv i Våler og tilliggende områder. Dette er på bakgrunn av at natt til 30. september gikk ulv til angrep på sau på innmarksbeite i Våler. 14 sauer er til nå funnet drept, en ble avlivet pga skade og noen er ennå ikke funnet. 

Store skader

Natt til søndag 30. september 2018 angrep og drepte ulv i alt 14 sauer på innmarksbeite hos Reidar Kaabel på Nordre Kaabel Gård i Våler kommune. I tillegg måtte det avlives ett dyr pga skader, og det er fortsatt dyr som ikke er funnet. Totalt var det 200 dyr (søyer m/lam) på dette innmarksbeitet da angrepet skjedde. I tillegg er det beitende dyr på nabogård (Kaabel Gård) slik at det beiter pr.d.d. nærmere 300 småfe i området. Beitet som natt til søndag ble angrepet var gjerdet inn med rovdyravvisende gjerde som har vært kontrollert jevnlig, siste gang samme kveld som angrepet skjedde.

Dyreeier, Reidar Kaabel, forteller i sine uttalelser om hendelsesforløpet og observasjonene at det er store tap og lidelser, og verken lam eller voksne avlsdyr er spart. Dyrene er som følge av angrepet bitt i hjel, livstruende skadet, druknet og jaget. – Vi har gjort det vi kan for å beskytte dyrene, likevel er det ikke nok, sier en fortvilet Kaabel til Nrk.

Østfold Bondelags vurderinger av saken

Østfold Bondelag mener at saueeier har iverksatt de forebyggende tiltakene som er rimelig å pålegge dyreeier for å beskytte sauene sine mot rovdyr, i og med at han har gjerde med høy spenning, og at spenningen blei kontrollert kvelden før angrepet. Mange av lammene er allerede sendt til slakt, mens sau som skal vinterfôres (søyer og påsettlam) går fortsatt på beite. Høstbeiting handler om å utnytte det fôrgrunnlaget som finnes på beite så lenge som mulig, ikke minst for å sikre at det ikke blir for lite vinterför. Spesielt etter årets tørkesommer er dette svært sentralt. Dyreeiere kan ikke lastes for å ha dyrene på beite nå.

Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven angriper flere husdyr på beite i området, og bør derfor tas ut så raskt som mulig før større skade skjer.

I følge NRK Østfold uttaler Statens Naturoppsyn (SNO) sin representant Neri Horntvedt Thorsen som har vært på stedet at det er grunn til å tro at denne ulven stammer fra det såkalte Hobølreviret; hvor det var registret 4 ulv i vinter.

Østfold Bondelag vil derfor understreke at det allerede foreligger vedtak om at dette såkalte Hobølreviret skal tas ut. Vedtaket ble gjort i møte i rovviltnemnda for region 4 den 19. juni 2018. Det ble videre vedtatt at dette skulle effektueres i perioden 1. januar til 15. februar 2019. Dette vedtaket underbygger, slik vi ser det, at det må være mulig å få aksept for søknad om skadefelling, og med det å starte vedtatt uttak alt nå.  

Østfold Bondelag har derfor på bakgrunn av dette i dag søkt om tillatelse til skadefelling av én ulv i Våler kommune, og omliggende kommuner fra 02. oktober 2018 og ut beitesesongen.

Her kan du lese søknaden i sin helhet