Bakgrunnen for møtet, og for den utsatte fristen, var at regjeringa valgte å flytte ulveparet fra Elgå i Østerdalen til det gamle Hobøl-reviret. Hannen i dette paret har tatt storfe i sine tidligere trakter i Innlandet, og Østfold Bondelag ba derfor om at søknadsfristen for FKT-midlene (forebyggende og konfliktdempende tiltak) blei utsatt. Dette er de midlene som benyttes til å støtte rovviltavvisende gjerder, og ønsket blei imøtekommet for de delene av fylket man så at Deisjø-paret brukte i Østfold, i hovedsak et område sør for E18 og nord for E6. I denne saken finner du mer informasjon fra Statsforvalteren om hvilket område som har fått utsatt frist til 22. mars, og med lenker til hvordan du søker om midlene: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/forebyggende-og-konfliktdempende-tiltak/utsatt-frist-for-a-soke-om-fkt-midler-i-deler-av-ostfold/

Østfold Bondelag oppfordrer alle med beitedyr, både sau og storfe, til å søke midler, til tross for at Deisjø-paret har vandret ut av våre områder. Vi veit ikke om de kommer tilbake, og som en del av forvaltningsområde for ulv (ulvesona) og gaupe.

På møtet orienterte Ida Glemminge fra SNO (Statens naturoppsyn) om statud for ulv i Østfold og nærområdene, samt hva SNO gjør når skade på beitedyr oppstår. Videre orienterte sigurd Bakken ved Statsforvalteren i Oslo og Viken og FKT-ordninga (se plansjene hans i menyen på høyre side i nettsaken). Pål Sindre Svae fra Indre Østfold kommune avslutta møtet med hvordan kommuner med ulverevir bruker sine prosjektmidler på konfliktdempende tiltak.

Plansjene som blei benytta under møtet 3. mars legges til denne nettsaken etter hvert som vi mottar dem.