Østfold – Norges matkammer
Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk matproduksjon sine viktige produkter; korn, melk, kjøtt, egg, grønt og bær.

* størst i landet på kornproduksjon med 23 prosent av landets produksjon i 2016
* også store på fjørfe- og eggproduksjon
* det økologiske arealet 6 prosent, og den økologiske produksjonen utgjør en stor andel av total norsk produksjon.
* Østfold er særlig store på økologiske egg (43 prosent), grønnsaks- (27 prosent), korn- (24 prosent) og melkeproduksjon (13 prosent).

* Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 000 arbeidsplasser i primærjordbruk og foredlingsindustrien.
* Antallet sysselsatte i næringsmiddelindustrien er 3 100.
* Antallet arbeidsplasser i øvrig industri har vært fallende i samme periode i Østfold. Dette betyr at landbasert næringsmiddelindustri utgjør en større andel av industriarbeidsplassene i dag enn i år 2000.
* Den totale verdiskapingen av jordbruks- og næringsmiddelindustrien i Østfold består av over 7 500 sysselsatte (inkludert ringvirkninger).

Alle tallene er hentet fra AgriAnalyse sin rapport 5/2017 «Jord- og skogbruket i Østfold – Sterke og mangfoldige verdikjeder».

Mangler klare jordvernmål

Østfold Bondelag er svært skuffet over at den regionale transportplanen ikke i større grad tar innover seg fylkesplanen «Østfold mot 2050», som er på høring nå parallelt med Regional transportplan. Her er jordvern et eget delmål i samfunnsdelen med fem ulike strategier under kapitlet «Klima og miljø». I strategi 25 under delmål jordvern står følgende å lese: «Ved utbygging av nødvendig infrastruktur i Østfold skal forbruket av dyrka mark begrenses. Kravet gjøres strengest for infrastruktur som har negativ klimaeffekt. Dersom det ikke kan unngås å bygge på matjord, bør denne tas vare på og brukes til jordforbedring eller nydyrking.».

Videre står det i delmål «Infrastruktur og samferdsel» et eget punkt om jordvern i strategi 33: «Jordvern må prioriteres sterkere ved utbygging av infrastruktur. Det må søkes alternative løsninger for å spare dyrket mark, jf. strategi 24-27 i hovedtema klima og miljø.».

Østfold Bondelag forventer at temaet jordvern blir styrket i Regional transportplan for Østfold mot 2060 ved at denne koordineres tettere med fylkesplanen «Østfold mot 2050» sine mål og strategier.

Målkonflikt

Videre gjennom omtale av målkonflikten som ligger i det å forbedre og bygge ut infrastruktur som veg og bane på den ene siden, og matproduksjon på den andre, og at det innføres et nytt mål: Begrense inngrep i dyrka og dyrkbar mark til et minimum. For å stimulere til dette bør det utformes krav og belønningsmuligheter i bymiljøavtalene.

Omdisponeres store arealer fortsatt

I følge KOSTRA-tallene for 2016 omdisponerte kommunene i Østfold på 222 dekar dyrka mark. Foreløpige tall for 2017 viser en omdisponering av 154 dekar dyrka mark. Dette er foreløpige tall, og trolig er ikke all omdisponering er rapportert inn til SSB. Det kan også skyldes tilfeldigheter med tanke på når reguleringsplanene blei vedtatt, men Østfold Bondelag håper at det kan være en del av en langsiktig trend der mindre matjord omdisponeres.

Offentlig ansvar

Østfold Bondelag mener at det påhviler både kommuner og fylkeskommunen et stort ansvar for å ta vare på matjorda og arbeidsplassene knytta til denne. Dette er helt avgjørende for å oppnå Stortingets mål om økt matproduksjon. Vi er ikke i tvil om at denne naturressursen kan danne grunnlag for nye arbeidsplasser i vårt fylke, men dette betinger at vi tar vare på den gjennom fornuftig planlegging og bærekraftig bruk.

Les hele høringssvaret ved å trykke på lenka i boksen til høyre for denne artikkelen.

Landbruksnæringa har et stort transportbehov, og Østfold Bondelag er opptatt av at hele verdikjeden for matproduksjon får fraktet sine varer, tjenester og produkter på en kostnadseffektiv og sikker måte.

Østfold Bondelag vil likevel peke på målkonflikten som ligger i det å forbedre og effektivisere infrastruktur innen samferdsel på den ene siden, og matproduksjon på den andre.

Matproduksjon er arealbundet, og det vil være av overordnet viktighet å ta vare på våre næringsarealer når planer for framtidas byer, tettsteder, arbeidsplasser, boliger og infrastruktur legges.