Fylkesleder Sved Arild Uvaag var tydelig fra talerstolen. - Et enstemmig årsmøte i Østfold Bondelag ønsket samarbeid framfor sammenslåing. Man så ikke behov for sammenslåing på kort sikt i Viken, fordi det er knytta usikkerhet til utforminga av Stortingets valgkretser. Trolig vil ikke den nye inndelinga være gjeldene før 2025. 

Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og Fjordane fremmet forslag om at sammenslåing må være basert på frivillighet, men forslaget fikk bare 22,9 % av stemmene, og falt. Det betyr at fylkeslagene skal slå seg sammen innen 1. april 2022.

Representantskapets sammensetting blei også diskutert inngående. Styret foreslo å videreføre dagens modell, med én representant fra hvert av dagens fylker (18 representanter), men at sammensettinga skal tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022. Flere fylkeslag ønsket å endre denne, slik at alle de nye fylkene ville få to representanter hver, med unntak av Viken, som ville fått tre (totalt 21 representanter). Etter grundige diskusjoner falt et stort flertall på å følge styret.

Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og Fjordane fremmet forslag om et ekstra punkt. Dette lyder som følgende: "Fylkeslagene sin rolle er avgjørende for at Norges Bondelag skal fungere som en treleddet organisasjon med aktive lokallag. Det er derfor avgjørende at Norges Bondelag opprettholder fylkeslagas samlede ressurser, minst på dagens nivå". Dette forslaget fikk nær 59 prosent av stemmene, og blei således vedtatt.

Etter at alle punktene var votert over, blei det gjennomført en avstemming over helheten. Denne fikk hele 96,4 prosent.