Flere årsmøtedelegater responderte på forslaget, og støttet forslagsstiller.

Fylkesleder kommenterte forslaget med at dette er interessant og at intensjonen sammenfaller med innspillet fra Østfold Bondelag til årets jordbruksforhandlinger. Forskjellen vil være at det i tillegg skal behandles i årsmøte i Norges Bondelag. – Selv om vi får inntektene dokumentert på en annen måte betyr ikke det nødvendigvis at vi får noen bedre inntekt, bemerket han.

Etter en kort diskusjon ble det stemt over forslaget som fikk stor tilslutning.

Det endelige vedtaket ble som følger:

Årsmøtet i Østfold Bondelag oversender følgende sak til styret i Norges Bondelag for behandling i årsmøtet i Norges Bondelag.

1. Norges Bondelag skal be om administrativ avklaring med staten i forkant av kommende jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag skal i tråd med hovedavtale for jordbruket 1992, «§2‑6 Bistand fra Budsjettnemnda for jordbruket», kreve at budsjettnemda legger frem tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Fremlagt tallgrunnlag må synliggjøre:

a. Kostnader for alle drifts-greiner medregnet jord- og kvoteleie.

b. Andel av resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» som går til egenkapitalavkastning, forutsatt at jordbruket bruker samme avkastningskrav som annet næringsliv.

2. Framkommet tallmateriale, dersom omforent, spesifiseres og innarbeides i justert totalkalkyle for jordbruket og danner grunnlag for kommende jordbruksforhandlinger. Satsen for avkastning på egenkapital justeres årlig av budsjettnemda for jordbruket.

3. Dersom kravet om å skille egenkapital og arbeid i måling av resultat krever politisk behandling, eventuelt vedtak i Stortinget, skal arbeid med sikte på gjennomslag for dette starte snarest.