Vårt krav var et godt grunnlag for å oppfylle Stortingets vedtak – staten har i sitt tilbud ikke tatt dette målet på alvor. Tilbudet gir derfor ikke grunnlag for å gå inn i forhandlinger, sier Bjørn Gimming, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket.  Staten har tilbudt knapt 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper får over 17.000 kroner.

Både regjeringa og vi er enige om at inntekt er avgjørende. Da kan vi ikke forhandle på et tilbud som svekker inntektsutviklingen i forhold til andre grupper.

Nå handler ikke jordbruksoppgjøret bare om inntekt.  Det handler om å sikre et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til forbrukeren og om å sikre nærmere 100 000 arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Dette ansvaret har ikke regjeringa fulgt opp i sitt tilbud, sier Gimming

Regjeringa har selv bidratt til å bygge opp forventningene ved å si at jordbruksoppgjøret skulle konkretisere landbruksmeldinga med offensive tiltak. Da kan det ikke komme overraskende at vi bryter årets forhandlinger på et lavt og defensivt tilbud. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også framtida, avslutter Bjørn Gimming.

 I de nærmeste dagene vil det bli markeringer og aksjoner over hele fylket.

For ytterligere kommentarer:

Bjørn Gimming, leder i Østfold Bondelag, telefon 412 75 230

 

Fakta om krav og tilbud:

 

Staten har tilbudt en ramme på 625 millioner kroner. Landbrukets krav er på 2,2 mrd. kroner. Avstanden er den største i denne regjeringsperioden.

De fleste bønder i Norge har en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på under 300.000 kroner per årsverk. Gjennomsnittlig inntektsnivå for andre grupper i samfunnet er 469.000 kroner.

 Statens tilbud betyr at prisene på norske matvarer vil kunne øke med om lag 0,3 prosent mens de med landbrukets krav ville øke med om lag 0,5 prosent.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte et felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet 27. april.

Staten kom med et tilbud 9. mai. Forhandlingsfristen var 16. mai.

Det er ikke noe meklingsinstitutt og det er Stortinget som behandler statens tilbud.

Det er 12 år siden det sist var brudd i jordbruksforhandlingene