Østfold Bondelag ber i sitt høringssvar om at området Hoen/Sekkelsten i Askim kommune tas ut av planbestemmelsene som avlastingsområde for handel, til tross for at arealene er avsatt i kommuneplanens arealdel. Grunnen til dette er at dette området er 150 dekar sammenhengende dyrka mark av Askim kommunes beste matjord. Våre begrunnelser for dette er Stortingets mål om økt matproduksjon, det nasjonale jordvernmålet og et generelt manglende behov for området. Det sistnevnte kommer tydelig fram i en mulighetsstudie fra Asplan Viak/februar 2017 for dette næringsområdet.

Et annet område Østfold Bondelag også er skeptiske til er etableringen av næringsområde på Tofteberg i Fredrikstad. I dag er dette ei kolle som er omkranset av dyrka mark. Ved å etablere næringsarealer vil man først måtte bygge ned dyrka mark for infrastrukturen som må til, for videre å legge sterkt press på den tilstøtende matjorda. Østfold Bondelag ønsker følgelig å ta Tofteberg ut av fylkesplanen.

Videre har etableringen av Kalnes sjukehus gir stort press på matjorda på Kalnessletta ved Kalnes videregående skole. Dette er et sammenhengende matproduserende kulturlandskap med høy verdi i seg selv, og som er viktig for opplæringen av framtidas matprodusenter på Kalnes videregående skole. Østfold Bondelag registrerer at det er avsatt et areal mellom sjukehuset og Grålum, sør for E6. I dag er det skog på dette arealet. Vi er redde for at bebyggelse på dette arealet vil legge ytterligere press på dyrka marka på Kalnes, og anbefaler derfor at Sarpsborg kommune legger en hensynssone for landbruk (på LNF-området) på de dyrka arealene ved Kalnes ved neste rullering av kommuneplanen. En hensynssone med planbestemmelser vil gi den sterkt pressede dyrka marka og det vakre kulturlandskapet et sterkere vern mot nedbygging.

Les hele høringssvaret ved å trykke på lenka i boksen til høyre for denne artikkelen.