Omsetningsrådet
Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

Oppgaver:
•    Administrere marknadsregulerande tiltak 
•    Føre tilsyn med at produsentorganisasjonane følgjer opp vedtak frå Omsetningsrådet.
•    Krevje inn omsetningsavgift og føre kontroll med innbetaling.
•    Fremje faglege tiltak og opplysingsarbeid med bruk av midlar frå omsetningsavgiftene. Desse tiltaka kan vere retta mot produsent, handel og industri eller forbrukar.
•    Administrere andre tilskotsordningar over statsbudsjettet på vegne av Landbruks- og matdepartementet, som til dømes i hagebrukssektoren.

Landbruket har i dag fleirtal i Omsetningsrådet, noko som heng nøye saman med jordbruket sitt økonomiske ansvar for overproduksjon.

Kilde: Landbruksdirektoratet.no

Omsetningsrådet godkjente i dag søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. Årsaken er situasjonen med varig overproduksjon av svinekjøtt i Norge. 

-   Vi har overproduksjon av flere produkter i landbruket.  Det er ikke en holdbar situasjon verken for bonde, industri eller forbruker. Det er ikke fornuftig bruk av ressurser å produsere mer mat enn markedet kan ta imot. Det er heller ikke fornuftig av hensyn til klimaet og matsvinnet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

-   Det tas nå nødvendige grep for å redusere produksjonen av svinekjøtt og få produksjonen til et nivå som samsvarer med etterspørselen i markedet.

Vil ta ut 4000 avlspurker

Utkjøpsordninga, som omsetningsrådet nå har sagt ja til, er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6-7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4000 avlspurker. Lars Petter BartnesKostnaden av tiltaket finansieres av næringa selv gjennom omsetningsavgiften på svinekjøtt.

-    Produktiviteten i svinenæringa har økt de siste årene, det fødes flere grisunger per purke enn tidligere. Når forbruket ikke øker, blir kapasiteten til å produsere for høy. Utkjøpsordningen vil bidra til å få samsvar mellom produksjon og etterspørsel på lengre sikt, sier Bartnes. 

Dette er utkjøpsordningen: 

•    Det gis kompensasjon på 16 000 kr pr avlspurke.
•    Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1/10-18.
•    Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste 7 år
•    Dette gjelder også for samboer/ektefelle
•    Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris på landbrukseiendommen de neste 7 år
•    Egne bestemmelser for purkering

Det gis mulighet til å kjøpe ut inntil 4000 avlspurker. Utkjøp av avlspurker skal i prinsippet fordeles mellom de som har avtaler med å levere smågris til Nortura eller andre slakterier og mellom regioner i landet. Prinsippet om først i tid best i rett (førstemann til mølla) vil gjelde. 

Påmelding/ønske om avtale gjøres på nettsiden til Totalmarked, kjøtt og egg i Nortura og det åpnes for påmelding fra mandag 10. desember 2018 kl 10.

Markedsregulator vil stå for inngåelse om avtaler og videreformidle kompensasjonen. Kompensasjonen utbetales når avtale er inngått, heftelser er tinglyst og purkene er dokumentert slaktet.

Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2019, men siste tidspunkt for inngåelse av avtale er 1. mai 2019. Første fordeling av avtaler om utkjøp gjøres 1. februar 2019.