Høringsfakta
Denne saken gjelder miljøkravene i forskrift, det vil si hva man blir pålagt å gjøre, eller ikke gjøre, innenfor gitte geografiske områder inntegnet i kart. Finansiering av tiltakene gjennom regionalt miljøprogram (RMP) er ikke en del av denne høringen. I høringa foreslås å erstatte de fire forskriftene (Morsa, Haldenvassdraget, Leira, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget i Follo) og Glomma Sør for Øyeren), som gjelder i dag med én felles forskrift.

Etter høringsperioden vil ny forskrift bli offentliggjort 1. januar 2022 og tre i kraft ett år seinere, 1. januar 2023.

Lokallagene i Østfold gis høringsfrist 10. oktober.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut forslag til ny forskrift om miljøkrav på høring. Otto Galleberg orienterte om bakgrunnen for og innholdet i forslaget som i korthet inneholder følgende forslag til endringer:

  • De fire nåværende forskriftene erstattes med én felles forskrift for Oslo og Viken. I hovedsak ligger områdene som får miljøkrav innenfor det gamle fylkene Østfold og Akershus.
  • I den nye forskriften er alt areal delt inn i soner, hvor sone 2 får de strengeste kravene og sone 1 får mildere krav.
  • Det totale arealet som får miljøkrav, også de strengeste, er kraftig utvidet, og inkluderer alt areal i Østfold og Akershus under marin grense.
  • Som følge av ny kunnskap og behov for økt målretting av kravene, er avgrensingen av den nye forskriften knyttet til nedbørfelt i stedet for vannområder
  • Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring
  • Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal og i dråg (forsenkninger der vannet samler seg og renner) er skjerpet
  • Krav til jordarbeidingsrutiner rundt nedløpskummer og grøfteutløp
  • Et belte på 50 meter langs alle vassdrag skal ikke høstpløyes i sone 2

Se forslaget i sin helhet her

Høringsforslag og hjemmel

Galleberg understreket gjentatte ganger at dette er et høringsforslag som de er svært åpne for diskusjoner rundt og innspill til. Han var imidlertid tydelig på at forslagene til krav i så fall må erstattes av andre tiltak/krav hvor man oppnår klar bedring av vanntilstanden. – Vi mener også å ha juridisk hjemmel for å kunne foreslå det vi gjør, selv om noen hevder noe annet, svarte Galleberg.

Endrede føringer og forventninger, og nye utfordringer

Forskriften er i vesentlig grad foreslått endret som følge av nye erosjonsrisikokart. Disse kartene gir gjennomgående en lavere andel i risikoklasser 3 og 4. Resultatet av dette er at det totale arealet hvor ingen jordarbeiding om høsten vil bli kraftig redusert, dersom de eksisterende forskriftene fortsatt skal være gjeldende.

- Vi er derfor bekymret for at det totale arealet i stubb blir for lavt for å ivareta vannmiljøet, og foreslår derfor at det i sone 2 ikke skal være lov å jordarbeide (pløye, harve) nærmere enn 50 meter til vassdraget, orienterte Galleberg. Det gis dog unntak for lett høstharving til høstkorn eller fangvekster, så fremt man ikke jordarbeider i dråg eller flomutsatte arealer og har buffersoner mot vassdrag som i dag. - Noe som viser at innspillene fra bondelaget til en viss grad er tatt hensyn til, sa Galleberg og berømmet engasjementet til Østfold Bondelag.

Forbudsforslaget ikke aktuelt

- 50-meters beltet er i praksis en gjeninnføring av en sjablongmessig avgrensning lik den deler av Akershus og Østfold hadde tidligere. Da var det et krav at en viss andel av arealet skulle ligge i stubb (60/40-regelen).

Denne ble i sin tid fjernet av LMD, fordi den ble ansett for å være for lite målrettet. Det samme kan sies om 50-meters beltet, sa Ole-Kristian Bergerud i sin reaksjon.

- Etter mitt syn tar ikke forslaget hensyn til erosjonsrisiko, og man risikerer bl.a. å få forbud mot jordarbeiding på arealer som heller vekk fra vassdraget, sa Bergerud.

- Forslaget får også konsekvenser for areal utenfor 50-meters beltet, ved at skifter i praksis blir delt. Det er tidligere anslått at 17 prosent av alt kornarealet i Viken vil bli direkte berørt av dette nye kravet, men i praksis vil de bli mye høyere. - Ett eksempel på ulempene, og urimeligheten, i forslaget som foreligger er skifter hvor det går en sildrebekk eller åpen grøft gjennom. Her vil man da få 50-meters begrensning på hver side, altså 100 meter.

- Nå skal vi gå tungt inn i høringsfasen, og jeg oppfordrer lokallaga til å sette dere inn i dette og sende oss innspill på andre måter vi kan løse og angripe dette på, oppfordret Bergerud avslutningsvis.