Det er et par år siden Bondelaget ble kjent med at det kan oppstå rustskader i husdyrbygg om arbeidet med elektrisk anlegg ikke blir riktig utført.

Fra da har vi jobbet med å gi juridisk og forsikringsfaglig bistand, og å få en faglig oversikt over problemet.

Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag

Rapport om årsakssammenhengene

Bondelaget har fått utarbeidet en rapport som beskriver årssakssammenhengene til at nyere husdyrbygg er utsatt for alvorlige rustangrep. I tillegg har vi laget en veileder som beskriver hvordan man skal unngå rustangrep i nye bygg, samt tiltak for å begrense skader i eksisterende bygg. Et eksempel på skadebegrensende tiltak er bruk av offeranoder i sink.

Veilederen bygger på rapporten som tar for seg årsakene til at slike skader kan oppstå. Vi kommer til å følge med videre på dette området for å ha en oversikt over hvor utbredt problemet er, sier Solberg.

Årsaken til at skadene oppstår

Det er sammenkobling av metaller med ulike elektrodepotensial i et miljø med fuktighet og salt i form av urin fra husdyr som gir grunnlag for galvanisk korrosjon, som igjen kan føre til svært aggressive rustangrep. Jording av innredning har vært pekt på som årsak, men dette er bare en del av bildet, og problemet kan oppstå uavhengig av dette. Utilsiktet sammenkobling av metaller, som armeringsjern og forsinket innredning, kan også gi rustutfordringer. Derfor kan problemet med alvorlige rustangrep oppstå uavhengig av om det er festet kobberkabel til innredningen, heter det i rapporten.

Det er viktig at alle bønder som skal bygge fjøs er klar over faren for at det kan oppstå galvanisk korrosjon om arbeidet ikke blir riktig utført. I verste fall kan rustangrep ødelegge et fjøs i løpet av kort tid. Veilederen er ment som et godt verktøy i byggeprosessen. Bønder er egne byggherrer og har hele risikoen om noe skulle gå galt.

Krav til jording

Krav til jording av armering har sammenheng med internasjonale krav og kom i standard for lavspentanlegg (NEK 400) i 2006.  Dette kravet kan imidlertid gi grunnlag for alvorlige rustangrep i husdyrbygget om utjevningsforbindelser utføres feil. 

I tekniske spesifikasjon for elektro i landbruksbygg (NEK TS 400 landbruk 2020), er det beskrevet løsninger for å unngå rustproblemer. Eventuelle endringer på jordingsanlegget må utføres av elektriker, og fortrinnsvis med god kunnskap om elektro i landbruksbygg.

Her finner du veilederen med foreslåtte løsninger som kan redusere faren for korrosjon i husdyrbygg.