Østfold Bondelag fortsetter arbeidet med å innhente informasjon og kunnskap i forhold til debatten rundt ulvesona, derfor er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk invitert til styremøtet. - Vi jobber også med å samle inn informasjon i forhold til høringssvaret vi skal avgi på "Forvaltningsplan store rovdyr".

Østfold Bondelag vil også diskutere Norges Bondelags vedtak i forhold til konsesjonsgrensene på kylling. - Vi har fått innspill fra våre medlemmer i denne saken, og vi vil diskutere saken for å se om vi, på linje med Trøndelagsfylkene, ønsker å sende et brev til Norges Bondelag, sier fylkesleder Martha Mjølnerød.

I lys av landbruksmeldinga kommer det flere saker på høring, både en på innskrening av odelsloven og også en om endringer i jordloven. Begge har frist 25.02.13.

Jordbruksforhandlinger og Stortingsvalget 2013 er selvsagt på dagsorden. De ulike politiske partiene følges opp med møter, og det er også planlagt et møte med ungdomspolitikerne i fylket.

Årsmeldinga og årsmøteforberedelser står også på sakskartet.