Den ferske regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde.

- Vi ser fram til et samarbeid med ny regjering der flere viktige punkter som konsesjonsgrenser, importvern og markedsregulering er avklart, sier Uvaag. - Krf har tatt med seg mye av sin politikk fra tiden i opposisjon, inn i regjeringsplattformen. Vi vet også at Høyre har vært aktive og ønsket en mer forutsigbar poltikk som ivaretar jordbrukets ønsker og behov bedre. Vi har store forventinger til ny landbruksminister fra Krf som vil sørge for god inntektsutvikling og legge forholdene til rette for vår næring, sier Svend Arild Uvaag.

Østfold Bondelag er fornøyd med at regjeringa nå ikke vil arbeide for en ytterligere liberalisering av eiendomsregelverket i landbruket. I tillegg vil grensene for mye svinekjøtt og fjørfekjøtt som kan produseres på et gårdsbruk ligge fast. 

- Denne plattformen er en klar forbedring av Jeløya-plattformen og viderefører de viktigste virkemidlene i norsk landbrukspolitikk. Det vi derimot savner er en klar ambisjon på næringas vegne, og vi forventer at den nye regjeringa vil satse på landbruket som en viktig del av framtidas grønne næringsliv. Landbruk er en av de største fornybare næringene i landet. Her har vi en jobb å gjøre sammen med regjeringen, sier Uvaag.

Hva skjer med mangfoldet?

Østfold Bondelag mener mangfoldet er en av de største styrkene til det norske landbruket. Produksjon av mat fra både mindre, mellomstore og større gårdsbruk har gjort det mulig å utnytte jorda over hele landet, som igjen gir arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å bevare dette mangfoldet.   

- Det er bra at regjeringa vil heve inntektsnivået for bonden. Vi forventer samtidig at målet om å redusere inntektsgapet til andre i samfunnet gjelder alle bruk, uansett om det er snakk om matproduksjon på hel- eller deltid. I Østfold har vi mange deltidsbønder som kombinerer sin produksjon med annet arbeid fordi ressursgrunnlaget ikke er stort nok til heltids arbeid på gården.  Disse gårdsbrukene er likevel en viktig del av norsk matproduksjon, sier Svend Arild Uvaag.

- KrF har tidligere også sagt at de vil rette opp i de negative konsekvensene som stordriftssatsingen i jordbruksoppgjøret i 2014 har gitt. Vi registrerer at dette ikke er like tydelig i den nye regjeringsplattformen.

Myr, pelsdyr og ulv

Østfold Bondelag er skuffet over at den nye regjeringa vil forby nydyrking av myr og hold av pelsdyr. Av klimahensyn viser ny forskning at det finnes andre tiltak på myr enn et forbud mot nydyrking. Forbudet reduserer mulighetene til å utvikle matproduksjon over hele landet. Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innen 2025, som Venstre fikk gjennomslag for i Jeløya-plattformen, ble sendt på høring like før jul.

- Det er svært problematisk at regjeringa vil legge ned en hel næring på denne måten. Fra landbrukets side var det en forventning til at KrF ville få omgjort beslutningen. Når det gjelder rovvilt og ulv ser vi at man har tatt inn i plattformen at regjeringa vil følge Stortingets to rovviltforlik og flertallsvedtaket for ulv. Dette gir oss forhåpninger til at bestandsmålet blir overholdt slik Stortinget har bestemt, sier en forventningsfull Svend Arild Uvaag.