Noen spørsmål er ennå ikke endelig avklart fra Landbruksdirektoratet, men det meste er på plass. Vi vil prøve å gi en oversikt over de mest aktuelle tiltakene. Er dette uklart nøl ikke med å ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune. 

Korn slått til grovfôr (grønnfôr)

Det kan søkes produksjonstilskudd til korn for kornareal slått til grovfôr. Søker må disponere arealet 1. august. Når søker selger grovfôret og ikke har høsteutstyr for grovfôr, må høsting leies inn og faktureres. Det vil i mange tilfelle være mest praktisk at fôrkjøper høster fôret siden de har høsteutstyr. Da må fôrkjøper fakturere høstingen, ellers kan det anses som avling solgt på rot og bortleie av arealet. Konsekvensen kan være at fôrkjøper anses å disponere arealet 1. august.

Det kan søkes erstatning avlingssvikt i vekstgruppe korn for slikt areal. Grovfôravlingen må måles i antall rundballer eller volum i silo. Avlingen i antall fôrenheter blir regnet som avling i kg korn i erstatningsberegningen. I sats- og beregningsforskriften er normen 144 fôrenheter per rundballe. Vi vil bruke denne normen. Lavere fôrverdi må dokumenteres med fôranalyser for at en lavere fôrverdi kan brukes i beregningen. Ved salg vil faktura med angitt mengde være god dokumentasjon for avlingen. Rundballer av korn må merkes eller holdes adskilt fra andre rundballer hvis foretaket også søker erstatning for avlingssvikt i grovfôr. Kommunen behøver ikke foreta befaring og telle rundballer/måle avlingen på alle kornarealer slått til grovfôr.

Beitetilskudd

Tørken har ført til svært dårlige beiter, kortere beitetid og behov for tilleggsfôring. For generelt beitetilskudd har Landbruksdirektoratet gitt dispensasjon fra kravet om at minst 50 % av grovfôropptaket skal komme fra beitet. Men for utmarksbeitetilskudd må fortsatt minst 50 % av grovfôropptaket komme fra utmarksbeitet i 5 uker.

Fylkesmannen kan dispensere fra kravet om minst 16 uker på beite. Det enkelte foretak må søke dispensasjon.

Økologisk produksjon

Kriseparagrafen gir muligheter for å bruke konvensjonelt grovfôr og høyere kraftfôrandel. Det må søkes til Debio. Landbruksdirektoratet har gitt generell dispensasjon for at økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beite i år.

Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling og arealer med fangvekster kan høstes eller beites uten at dette påvirker de respektive tilskuddene. Disse arealene og høstet/beitet fôr fra arealene skal ikke regnes med ved beregning av erstatning – det er derfor viktig at foretakene registrerer hvor mye fôr som blir høstet fra slike arealer.

Erstatning avlingssvikt

Tørken rammer hele fylket og store deler av Østlandet. I år er det derfor ikke nødvendig å dokumentere at avlingssvikten er klimabetinget med klimadata.

Arealer som ikke høstes, må godkjennes av kommunen for å kunne tas med i erstatningsberegningen.

Erstatning for avlingssvikt i grovfôr beregnes for fulldyrka og overflatedyrka jord (ikke innmarksbeite og utmarksbeite). Foretaket må registrere overliggende grovfôr fra fjoråret, innkjøpt grovfôr, korn høstet som grønnfôr, fôr høstet av fangvekster/grønngjødsling, antall beitedager på fulldyrka og overflatedyrka jord og hvor mye av det høsta grovfôret som er brukt av dyra i løpet av vekstsesongen (innefôring og tilleggsfôring på beite).

Kommunen registrerer fôrbeholdningen ved innsett av dyra på høsten. Den enkelte kommunes gjennomsnittsavling i sats- og beregningsforskriften brukes i stedet for foretakets gjennomsnittsavling. Ta kontakt med kommunen da grovfôrsøknadene kan være vanskelige!

Søknader kan sendes inn allerede nå med nødvendig dokumentasjon på avlingstap. Forskrifter fra Landbruksdirektoratet skal være klare til bruk seinest 6. august. Når de er på plass, kan Fylkesmannen fatte vedtak om forskudd og behandle ordinære erstatningssøknader. Erstatning kan utbetales når årets avling er solgt og dokumentert med oppgjørsbrev eller lignende. Selv om det fortsatt kan søkes på papir, bør det søkes i Altinn. Det gir raskest saksbehandling og utbetaling. Det er viktig arealene er riktige og i samsvar med arealene det søkes produksjonstilskudd for i oktober. Ellers må foretaket betale tilbake for mye utbetalt erstatning eller kan gå glipp av erstatning.

Det er mulig å søke om inn til 70 % forskudd på grunnlag av anslåtte avlinger i Altinn. Bruk tekstfeltet «skadeårsak» til å skrive at dere søker om forskudd.

Søknadsfristen for erstatning avlingssvikt er 31. oktober. Søknader etter søknadsfristen skal ifølge forskriften avvises.

Psykisk helse

Tørken er en stor belasting for mange. Søk hjelp i tide! Mental helses hjelpetelefon: 116 123.
Norsk Landbruksrådgiving har et aktuelt HMS-tilbud

Mer informasjon

Du finner oppdatert informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider og
Norsk Landbruksrådgiving Øst

Norges Bondelag har en egen nettside med nyttig informasjon om avlingssvikt

Les mer i siste oppdaterte rundskriv fra Landbruksdirektoratet om avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd for søknadsåret 2018 (Rundskriv 2018-24)

Les mer om erstatningssøknader hos Landbruksdirektoratet