Må gjøres med flere ulike tiltak

Å styrke kornøknomien må gjøres på flere måter. Østfold Bondelag foreslår at kornprisen bør økes med 10 øre, og at økningen i målpris må kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstiskudd, da økonomien i husdyrproduksjonene er utfordrende. Østfold Bondelag foreslår videre å øke arealtilskuddet med kr 85 per dekar for de 800 første dekarene i sone 1 og 3. Det er nettopp i disse sonene kornarealet har blitt redusert mest.

Rapport 12/2019 fra AgriAnalyse peker på at det er kornarealer i marginale områder og på små jordlapper som faller ut av produksjon. Østfold Bondelag foreslår derfor å innføre et småskiftetilskudd på kr 400 per skifte under 10 dekar der det dyrkes korn. Dette vil bidra til at kornarealet ikke ytterligere blir redusert, og bidrar til nasjonal selvforsyning og beredskap.

 

Det må lønne seg å være klimasmart og miljøvennlig

De kommunale (SMIL) og regionale miljøtiltakene (RMP) er viktige virkemidler for å premiere miljø- og klimavennlige tiltak. Østfold Bondelag opplever at det i dag er for lite midler til både RMP og SMIL, særlig til tiltak mot avrenning til vann. For å sikre en reell kompensasjon, sikre vannkvaliteten og gi tilskudd til klimasmarte tiltak (for eksempel fangvekster, nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og vedlikehold av hydrotekniske anlegg), ønsker Østfold Bondelag å øke RMP-potten med 50 prosent og SMIL potten vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst.

 

Viktig med god plantehelse

Ei god plantehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk jordbruksproduksjon. Tilgang på plantevernmidler er med på å holde denne kvaliteten, og reduserer risikoen for sjukdomsangrep som i neste omgang reduserer kvalitet og/eller avlinga. Østfold Bondelag anbefaler derfor at de samme vurderingene legges til grunn ved godkjenning av plantevernmidler innenfor landene i Norden. For å hindre uheldig konkurransevridning ber vi om at dette arbeidet prioriteres. Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern trengs det midler til utprøving og testing av nye og alternative bekjempingsmetoder.

 

Dette er bare noe av det Østfold Bondelaget har spilt inn til Norges Bondelag. Hele innspillet finner du i menyen til høyre for denne artikkelen.