Mjølnerød sa at årets kornhøst er preget av gode avlinger, men at mye og intens nedbør gjør det svært utfordrende å høste inn avlingene. Fordi kornet er rått, sprenges kapasiteten i mottaksapparatet. Mjølnerød etterlyste derfor mer investeringsvirkemidler og at mer av disse går til korn for å øke tørke- og lagringskapasitet på gårdsnivå. Dessuten bør lagringstillegget økes.

Mjølnerød talte videre for en prisdifferensiering på de ulike kornsortene etter hva matkorn- og fôrindustrienetterspør, fordi det i år produseres mer rug og høsthvete enn det er behov for. 

Mjølnerød mente avslutningsvis at Norges Bondelag må jobbe for å få på plass et jordfond etter modell av skogfond, slik at bønder kan benytte overskudd til å investere i jordveien. Eksempler på slik investeringer kan være kalking, drenering eller hydrotekniske anlegg.